top of page
  • P. Jozef Sukeník OFMConv., správca farnosti

Reštaurovanie bočného oltára v Dravciach


V týchto dňoch sa začínajú práce na reštaurovaní vzácneho bočného oltára zo stredovekého gotického kostola v Dravciach. Neskorobarokové umelecké dielo sa nachádza na prednej strane pravej kostolnej lode. Znázorňuje scénu zvestovania Panny Márie. V centre oltárnej architektúry sú tri staršie gotické sochy: Madona s dieťatkom, Panna Mária a archanjel Gabriel. Drevený materiál oltárnej oltára i sochárskej výzdoby bol už značne poznačený časom a nutne vyžadoval reštaurovanie.

Na obnovu pamiatky sme dostali dotáciu vo výške 15 000 eur zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu. Naša farnosť sa zaviazala financovať projekt, na ktorý sa dotácia poskytuje, aj z vlastných alebo iných zdrojov najmenej vo výške 5%, t. j. 2 980 eur z celkového rozpočtu projektu, ktorý je plánovaný vo výške 59 600 eur. Nakoľko získané finančné prostriedky nepokryjú celkové náklady na rekonštrukciu, budeme sa v najbližšej výzve opäť uchádzať o pridelenie ďalších finančných prostriedkov na kompletné dokončenie reštaurátorských prác.


33 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page