top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 3. - 9. augusta

V tomto týždni sme zadali objednávku na opravu zvonov v Spišskom Štvrtku. Práce na ich obnove začnú v priebehu budúceho týždňa. Taktiež sme s Ministerstvom kultúry SR podpísali zmluvu o dotácii na projekt reštaurátorského výskumu Kaplnky Nanebovzatia Panny Márie, podpísali sme aj zmluvu s realizátorom projektu a reštaurátori si už ku kaplnke postavili lešenie. Ministerstvo kultúry nám na základe žiadosti správcu farnosti poskytlo kompletné digitálne zameranie kostola, kaplnky, kláštora i kostolného múru v Spišskom Štvrtku. Vo farskom kostole sme vymenili mikrofóny a zosilňovač, pretože asi pred mesiacom bol poškodený bleskom a odvtedy sme fungovali s požičanou aparatúrou. Od toho času nefunguje ani kamera, vďaka ktorej ste mohli sledovať bohoslužby prostredníctvom internetu. Na jej oprave sa pracuje. Ukázalo sa, že musíme rozmýšľať o oprave dvoch bleskozvodov na veži kostola. Ďakujeme chlapom, ktorí nám pomáhali s prípravou voliéry pre hydinu a s bratom Jankom pokosili kostolný dvor. Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli s hostením Zboru sv. Františka z Bratislavy.


V Dravciach nás navštívil zodpovedný pracovník Krajského pamiatkového úradu. Vyhodnotil sondu v sakristii a určil ďalšie kroky, ktoré sú potrebné na začatie sanačných prác. Dostali sme tiež tri cenové ponuky na záchrannú konzerváciu gotickej plastiky sv. Antona Pustovníka. Hľadáme spôsob financovania archeologického výskumu, ktorý je potrebné uskutočniť pred projektom sanácie na mieste bývalého kláštora antonitov na severnej strane kostola.


V Bukovinke sme pokračovali na opravách fasády kostola.


LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok 4. augusta Sv. Jána Máriu Vianneyho, kňaza, spomienka

Štvrtok 6. augusta Premenenie Pána, sviatok

Sobota 8. augusta Sv. Dominika, kňaza, spomienka Nedeľa 9. augusta 19. nedeľa cez rok


RUŽENCOVÁ POBOŽNOSŤ V DRAVCIACH

Dnes popoludní (2. augusta) bude v kostole v Dravciach o 14.00 hod. ružencová pobožnosť a výmena ružencových kartičiek.

ODPUSTKY Z PORCIUNKULY

Dnes slávime vo františkánskom ráde sviatok Panny Márie Anjelskej z Porciunkuly. V tento deň môžete v Kostole sv. Ladislava v Spišskom Štvrtku získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Tieto odpustky sa viažu ku františkánskym kláštorným kostolom, ako aj ku všetkým katedrálnym a farským chrámom.


PRVOPIATKOVÉ SPOVEDANIE

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Utorok, štvrtok, piatok 17.00 hod. - 18.00 hod.

DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 17.30 hod. - 19.00 hod.

Piatok 17.00 hod. - 17.30 hod.

DRAVCE

Utorok po sv. omši na požiadanie

Piatok 18.00 hod. - 19.00 hod.

BUKOVINKA

Streda 18.15 hod. - 19.00 hod.


Chorých navštevujeme len na požiadanie, môžete ich nahlásiť do stredy v sakristii alebo telefonicky na farskom úrade. Návštevy chorých budú na filiálkach vo štvrtok dopoludnia a v Spišskom Štvrtku v piatok dopoludnia.

OHLÁŠKY V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Sviatosť manželstva chcú prijať Dominik Zentko a Lucia Bajtošová. Ohlasujú sa po tretí raz. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostný zväzok, nech to oznámi na farskom úrade.


MILODARY

BUKOVINKA

Na kostol v Bukovinke obetovali: rodina Fuchsová 150 eur, rodina Rabčanová 100 eur, Katarína Kacvinská 100 eur, Helena Pitoráková 100 eur, Daniela Glodžáková 50 eur. Pán Boh zaplať za všetky milodary.

CHARITNÁ ZBIERKA PRE SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ DETI

Spišská katolícka charita organizuje počas leta zbierku školských pomôcok. Môžete nosiť písacie potreby, zošity, papiere, rysovacie potreby, výtvarné pomôcky, školské tašky a peračníky. Pomôcky majú byť nové, alebo ak použité, potom v dobrom stave.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 9. AUGUSTA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Laura Borská, Marta Švedová

11.00 hod. Eva Fedorová, Jana Gáborová


DLHÉ STRÁŽE

Martina Jurčíková, Miroslava Lojková, Dominika Lojková


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ema Javorská, Zuzana Tripšanská, Lenka Magutová, Silvia Bajtošová, Jarmila Javorská, Renáta Senetriková


DRAVCE

Zumerová Mária, Dvorčáková Renáta, Jozefčáková Martina, Vernarská Daniela. Prosíme ženy, ktoré už dosiahli 25 rokov a ešte nie sú v zozname na upratovanie, aby sa prihlásili u pani kostolníčky. Bez tejto služby sa o náš kostol nedokážeme dobre postarať. Zároveň prosíme, aby ste pri službe upratovania nezdobili kvetmi hlavný oltár. V pondelok bola na ňom vykonaná obhliadka úradníkom pamiatkového úradu. Ten konštatoval, že gotický oltár je silno poškodený vlhkosťou a drevokazným hmyzom, preto ho blízkosť váz s kvetmi poškodzuje. V blízkom čase musíme myslieť na zakonzervovanie tohto oltára, kým jeho poškodenie nie je celkom nenávratné.

DLHÉ STRÁŽE

Alica Šarišská, Mária Slaninová, Katarína Šarišská


ÚMYSLY SV. OMŠÍ 3. augusta - 9. augusta

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 3. augusta, kaplica

06.30 hod. Za + členov rodiny Csákyovcov

Utorok 4. augusta

18.00 hod. Za Irenu Mirgovú a Vojtecha Mirgu a za celú rodinu

Streda 5. augusta, kaplica

06.30 hod. Za rodinu Novotnú

Štvrtok 6. augusta

18.00 hod. Za nové kňazské a rehoľné povolania

Piatok 7. augusta

18.00 hod. + Ondrej, Mária, Jozef

Sobota 8. augusta, dom nádeje

18.00 hod. Za Máriu s rodinou

Nedeľa 9. augusta

08.00 hod. + Ondrej, Johana, Martin

11.00 hod. + Mária a František


DRAVCE

Utorok 4. augusta

07.30 hod. + Mária Dubecová

Piatok 7. augusta

19.00 hod. + Mária Dvorčáková

Nedeľa 9. augusta

09.30 hod. Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)

DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 3. augusta

19.00 hod. + Ivanka Dunčková

Štvrtok 6. augusta

07.30 hod. Za duchovných otcov Jozefa, Romana, Tomáša a brata Janka

Piatok 7. augusta

17.30 hod. + Helena Bačová

Nedeľa 9. augusta

08.15 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Patrika, rodiny Lutterové a Kuchárovú

BUKOVINKA

Streda 5. augusta

19.00 hod. + Mária Tulejová

Piatok 7. augusta

19.00 hod. + Peter Glodžák

Nedeľa 9. augusta

09.30 hod. + Helena Kramarčíková

146 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page