top of page
  • br. Jozef

Odpustky v čase pôstu

V čase pôstu môžeme získavať mimoriadne Božie milosti pri niektorých modlitbách a pobožnostiach...

Krížová cesta

Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.


Rozjímanie o umučení

Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.


Modlitba k Ukrižovanému

Veriaci, ktorí sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.


Obvyklé podmienky

a) vzbudíme si úmysel získať úplné odpustky

b) vylúčime akúkoľvek náklonnosť k hriechu

c) vykonáme skutok, na ktorý je viazané získanie odpustkov (napríklad návšteva kostola) d) pomodlime sa odporučené modlitby – modlitbu Pána (Otče náš) a vyznanie viery (Verím v jedného Boha alebo Verím v Boha)

e) pristúpime k svätej spovedi; jedna sviatosť zmierenia platí aj pre viaceré príležitosti získať odpustky

f) pomodlíme sa akúkoľvek modlitbu na úmysel Svätého Otca (napríklad „Pane Ježišu Kriste, vypočuj Svätého Otca M., svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.“)

g) pristúpime k svätému prijímaniu, ale sv. prijímanie nie je viazané na deň vykonania odpustkového úkonu.


203 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page