top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 16. - 22. novembra

V budúcom týždni sa vrátime do kostolov. Pri všetkej opatrnosti, ktorá je naďalej na mieste, oslávime nebeskú patrónku Draviec, sv. Alžbetu Uhorskú. V závere budúceho týždňa by mala byť dokončená aj oprava draveckých zvonov, ktorá sa predĺžila pre ťažkosti v komunikácii so zodpovedným úradníkom Krajského pamiatkového úradu v Prešove.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok 17. novembra - Sv. Alžbety Uhorskej, sviatok, v Dravciach slávnosť

Sobota 21. novembra - Obetovanie Panny Márie, spomienka

Nedeľa 22. novembra - NEDEĽA KRISTA, KRÁĽA


OTVORENIE KOSTOLOV

Od pondelka 16. novembra budú môcť byť kostoly opäť otvorené. Môžeme ich naplniť na 50% kapacít. V platnosti, samozrejme, naďalej zostane všeobecný dišpenz od povinnosti účasti na bohoslužbách, ako aj výzva pre seniorov, chronicky chorých, a všetky rizikové skupiny, aby s návštevami bohoslužieb ešte počkali. Takisto veľmi dôrazne upozorňujeme, že stále platia prísne hygienické pravidlá, ktoré sa musia všade bezpodmienečne dodržiavať, aby sa situácia ďalej nezhoršovala. Preto prosíme členov farských rád v jednotlivých dedinách, aby dohliadli na dodržanie všetkých opatrení nariadených hygienikmi. Zároveň sa od pondelka vraciame všade k riadnym časom bohoslužieb a v Spišskom Štvrtku aj k pravidelnej štvrtkovej adorácii. Stretká birmovancov v budúcom týždni ešte nebudú.


DUCHOVNÉ CVIČENIA SPRÁVCU FARNOSTI

Správca farnosti, p. Jozef Sukeník, bude od pondelka do piatku na duchovných cvičeniach. Každý rehoľník totiž musí aspoň 5 dní v roku venovať modlitbe v ústraní. Jeho jurisdikciu dočasne preberá starší kaplán, p. Roman Gažúr. (Kán. 549 CIC)


ODPUST V DRAVCIACH

V utorok 17. novembra je liturgický sviatok sv. Alžbety Uhorskej. V Dravciach je to odpustová slávnosť. Keďže je deň pracovného pokoja, odpustová sv. omša bude ako v nedeľu, ráno o 9.30 hod. Spovedanie bude túto nedeľu 15. novembra v čase od 14.00 hod. - 16.00 hod. Po sv. spovedi budeme udeľovať i sv. prijímanie.


VEČERADLO V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Ružencové spoločenstvo nás pozýva na Večeradlo s Pannou Máriou v sobotu 21. novembra o 17.00 hod. v Dome nádeje. Pobožnosť pripraví ruža pani Márie Bajtošovej.


DUŠIČKOVÉ ODPUSTKY

V súčasnej situácii neorganizujeme žiadne spoločné pobožnosti v kostoloch ani na cintorínoch. Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať po celý november. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie, ktorá vyšla v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých oblastí sveta postihnutých koronavírusom. starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť - akonáhle to bude možné - tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.


OHLÁŠKY V DLHÝCH STRÁŽACH

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Ondrej Šarišský a Jana Šarišská Semanová. Ohlasujú sa dnes po tretí raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostný manželský zväzok, nech to ohlási na farskom úrade.


ZBIERKA NA SEMINÁR

Túto nedeľu, 15. novembra, je zbierka na seminár. Svoje milodary môžete dať do košíka v kostoloch, ktoré sú dnes otvorené na spoveď a adoráciu. Ak chcete kňazský seminár podporiť online, môžete to urobiť bankovým prevodom na č. účtu: SK52 0900 0000 0001 0138 0460.


PROSBA O PODPORU FARNOSTI

Na budúcu nedeľu bude v Spišskom Štvrtku po sv. omšiach zbierka na opravu kostola a kaplnky. Potrebujeme zabrať, aby sme splatili dlh. Zvonček v Dravciach bude určený na opravu oltára. Farnosť môžete podporiť aj bankovým prevodom, čísla účtov našich kostolov sú:

  • Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

  • Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

  • Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

  • Bukovinka: milodar môžete odovzdať členom hospodárskej rady.

Ďakujeme za každý prejav vašej náklonnosti.


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: Mirka Lačná, Michaela Surová, Nika Marušinská, Ivana Slebodníková, Michaela Slavkovská, Erika Toporcerová.

DRAVCE: Maľaková Marta, Korbová Alena, Labancová Eva, Nogová Ľudmila.

DLHÉ STRÁŽE: Alžbeta Bendžalová, Jana Lorková, Katarína Slaninová


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 22. NOVEMBRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: 08.00 hod. Jana Gáborová, Laura Borská, 11.00 hod. Marta Švedová, Ľuboš Bajtoš

DLHÉ STRÁŽE: 08.15 hod. Miroslava Lojková, Mária Lutterová, Anna Kováčová


MILODARY

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: Z pohrebu pani Márie Bajtošovej obetovala rodina na kostol 120 eur, Bohu známe osoby venovali na kostol spolu 340 eur.

DRAVCE: darcovia prostredníctvom bankového prevodu venovali spolu 120 eur.

DLHÉ STRÁŽE: darcovia prostredníctvom bankového prevodu venovali spolu 50 eur.


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 16. novembra

06.30 hod. + Terézia Bajtošová

Utorok 17. novembra

18.00 hod. + Mária a Marta

Streda 18. novembra

18.00 hod. Za + rodičov Jána a Augustínu a + rodičov Jána a Annu, a + ujo Štefan

Štvrtok 19. novembra

18.00 hod. Za rodinu Oravcovú a Bobulovú

Piatok 20. novembra

18.00 hod. Za dobrodincov kostola, kaplnky a kláštora a na ich úmysel

Sobota 21. novembra - dom nádeje

18.00 hod. + Janko Mirga a za jeho rodinu

Nedeľa 22. novembra

08.00 hod. + Štefan a Mária Dunčkoví a + súrodenci

11.00 hod. Za + rodičov Alžbetu a Antona; Máriu a Martina, za zdr. a B. P. pre celú rod.

14.00 hod. Pobožnosť za zosnulých v kostole


DRAVCE

Utorok 17. novembra

09.30 hod. Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Oľgu (80.rokov života)

Piatok 20. novembra

17.00 hod. + Štefan Petrovič

Nedeľa 22. novembra

09.30 hod. + Pavol Škovira

14.00 hod. Pobožnosť za zosnulých v kostole


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 16. novembra

17.00 hod. Za zdr. a B. P. pre rodinu Gibalovú

Štvrtok 19. novembra

17.00 hod. + manžel Štefan Faltin (30. výročie)

Nedeľa 15. novembra

08.15 hod. + Katarína a Martin Hradiskí

14.00 hod. Pobožnosť za zosnulých v kostole


BUKOVINKA

Streda 18. novembra

17.00 hod. + Vanda

Nedeľa 22. novembra

09.30 hod. + Jozef Glodžák


405 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page