top of page
  • br. Jozef

Pokračujeme v príprave na prvé sv. prijímanie a birmovku

Po predvianočných stretnutiach s rodičmi, deťmi a mládežou, ktorá sa pripravuje na prijatie sviatostí, vstupujeme v Novom roku do ďalšej fázy našej formácie. Na prvej skúške sme videli, že rodičia pripravujú deti na prvú sv. spoveď a prvé sv. prijímanie zodpovedne. Želáme im, aby vytrvali a nepoľavili - najlepšou a najjednoduchšou prípravou detí je každodenná spoločná modlitba s rodičmi a staršími súrodencami. Povzbudzujeme aj rodičov birmovancov, aby viac dbali o duchovnú prípravu svojich detí. U birmovancov je veľmi dôležité, aby začali v nasledujúcom období sviatostne žiť - pristupovať k sv. spovedi a sv. prijímaniu. Ako pomôcka im budú slúžiť katechézy o Desatore, ktoré už dostávajú prostredníctvom emailu.


PRÍPRAVA NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

Vaše deti ste už naučili základné modlitby, Desatoro a Pätoro cirkevných prikázaní. V nasledujúcom období (pred Veľkou nocou) je potrebné naučiť ich, ako sa správne spovedať.


Deti musia Desatoro Božích prikázaní nielen recitovať, ale aj chápať jednotlivým bodom. Rodičia nech teraz častejšie obracajú ich pozornosť na morálne rozlišovanie - na to, čo je dobré a čo je zlé, čo je hriech a z čoho sa treba spovedať. Treba ich naučiť rozlišovať medzi ľahkým a ťažkým hriechom. Okrem obradu sv. spovede musia deti naspamäť bezchybne ovládať aj modlitbu ľútosti. Takto pripravené už budú vo veľkonočnom období schopné pristúpiť k sviatostiam. Rodičom odporúčame v tomto období na čítanie biblickú knihu Judita. Ak nemáte kompletné Sv. písmo, text knihy nájdete online tu...


OBRAD SV. SPOVEDE

Keď vojdem do spovednice, pozdravím:

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Kňaz odpovie:

Naveky. Amen.

Potom sa prežehnám:

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Začnem sa spovedať:

Spovedám sa Pánu Bohu i vám, duchovný otče, že som od poslednej spovede

spáchal(a) tieto hriechy. Poviem kedy som sa spovedal naposledy, resp. koľko času uplynulo od poslednej svätej spovede (napríklad: „Toto je moja prvá sv. spoveď" alebo „Naposledy som sa spovedal pred mesiacom.“). Poviem svoje hriechy kňazovi tak, aby ma počul a zakončím: Na viac hriechov sa už nepamätám.

Kňaz ma poučí a udelí mi pokánie. Potom ma vyzve, aby som oľutoval/a hriechy:

Nebeský Otče, veľmi mi je ľúto, že som ťa hriechmi urazil(a). Chcem sa naozaj

polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.

alebo

Bože, láska moja, ja ťa milujem, preto svoje hriechy veľmi ľutujem. Nechcem

viac uraziť tvoju dobrotu, prosím ťa, odpusť mi pre krv Kristovu.

alebo

Bože môj, celým srdcom ťa milujem, a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi

urazil. Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv

Kristovu.

alebo

Pane Ježišu, Baránok Boží, ty snímať hriechy sveta; milosťou Ducha Svätého

ma zmier so svojím Otcom: a urob zo mňa nového človeka na tvoju chválu a

slávu.

Potom kňaz vystrie ruky (alebo aspoň pravú ruku) nad hlavu kajúcnika a hovorí:

Milosrdný Boh Otec, ktorý smrťou a zmŕtvychvstaním svojho Syna zmieril svet

so sebou a zoslal Ducha Svätého na odpustenie hriechov, nech ti službou

Cirkvi udelí odpustenie a pokoj. A ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov v

mene Otca (+prežehnám sa) i Syna i Ducha Svätého.

Kajúcnik odpovie:

Amen.

Kňaz povie:

Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý.

Odpoviem:

Lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Kňaz povie:

Pán Ježiš ti odpustil hriechy. Choď v pokoji.

Odpoviem:

Bohu vďaka. S Pánom Bohom.

Odídem zo spovednice a v kostole sa Bohu poďakujem za odpustenie hriechov. Úkon pokánia vykonám hneď, ako môžem. Ak mi kňaz uložil na zadosťučinenie nejakú modlitbu, vykonám ju hneď v kostole. Ak je to niečo iné, vykonám to hneď ako môžem.


PRÍPRAVA NA BIRMOVKU

Na predvianočných stretnutiach s birmovancami a ich rodičmi sme sa podelili o prvé skúsenosti a dojmy z online prípravy. Tešíme sa, že birmovanci prečítali Lukášovo evanjelium. Väčšina z nich si svedomito plnila úlohy. Kvalita prípravy však úplne závisí od ich vôle duchovne rásť, je nutná tiež podpora zo strany rodičov. Naďalej povzbudzujeme birmovancov, aby sledovali sv. omše aspoň online. Stále platí, že do zošita si treba zapisovať nejakú myšlienku z nedeľného evanjelia.


Veľmi zlé je to, že i keď pred Vianocami bolo veľa príležitostí, väčšina birmovancov neprichádzala na sv. spoveď a nepristupovala k sv. prijímaniu. Ak sa chce mládež dať pobirmovať, je nevyhnutné obnoviť ich sviatostný život - žiť s Ježišom a prijímať ho vo sv. prijímaní. Aj birmovka je sviatosť, teda o sviatostný život musia birmovanci mať záujem. V podstate je to úplne najdôležitejšia vec.


K tomu, aby sme sa dobre spovedali, je potrebné oboznámiť sa s kresťanskou morálkou na úrovni primeranej veku. Preto birmovanci dostávajú v týchto dňoch katechézy k prikázaniam Desatora. Je dobré urobiť si z nich poznámky a naučiť sa ich obsah. Ide o dôležitú vec, ktorú treba dobre vedieť.


Okrem štúdia desatora nech birmovanci čítajú biblickú knihu Skutky apoštolov. Kto nemá kompletné Sv. písmo, text knihy nájde online tu...


997 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Komentáře


bottom of page