top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 25. - 31. mája

Ďakujeme všetkým, ktorí sa dobrovoľníckym spôsobom angažujú pri rekultivácií prostredia okolo farského kostola v Spišskom Štvrtku. V uplynulom týždni sme dokončili oplotenie farskej záhrady. Trávu na farskom dvore už spásajú štyri ovečky. V najbližších dňoch si trocha oddýchneme, ďalšou etapou prác by mohlo byť zútulnenie a obnova priestorov starej školy.

1. Biblický krúžok v Dlhých Strážach

Od pondelka v Dlhých Strážach obnovujeme stretnutia biblického krúžku. Prednášky po sv. omši sú určené pre dospelých, trvajú asi hodinu. Treba si na ne priniesť Bibliu (aspoň Nový zákon). Témou najbližšieho stretnutia je mesiášske tajomstvo v Evanjeliu podľa Marka.


2. Prvé sv. prijímanie v Dlhých Strážach a Bukovinke

V Dlhých Strážach a v Bukovinke máme v sobotu o 15.00 hod. slávnosť prvého svätého prijímania. Na túto sv. omšu nech prídu rodinní príslušníci prvoprijímajúcich detí a ich pozvaní hostia. Pripomíname, že deti musia byť naučené a preskúšané aspoň jeden deň pred svätou spoveďou, čiže najneskôr vo štvrtok. Spoveď a liturgia zmierenia bude v piatok o 18.00 hod.

3. Svätodušná vigília v Spišskom Štvrtku

V sobotu večer o 20.00 hod. bude vo farskom kostole v Spišskom Štvrtku Svätodušná vigília. Liturgia, pri ktorej budeme podľa vzoru učeníkov zhromaždených na modlitbách s Pannou Máriou prosiť o dar Ducha Svätého, nech je spoločnou modlitbou za duchovnú obnovu našej farnosti, preto na ňu pozývame aj veriacich a rodiny z Draviec, Dlhých Stráží a Bukovinky. V rámci letných kántrových dní je to deň modlitieb za jednotu kresťanov. Kto sa pri slávnosti Turíc vo vigílii zúčastní na speve hymnu Veni, Creator Spiritus, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Po sv. omši bude agapé, takže každý môžete priniesť niečo drobné na zjedenie.


4. Adorácia a pobožnosť za požehnanie rodín

V budúcom týždni obnovujeme v našej farnosti adorácie a modlitby za požehnanie rodín. Pozývame každú rodinu, aby sa prišla spoločne pokloniť Najsvätejšej sviatosti a prosiť o Božie milosrdenstvo a požehnanie.


Bukovinka - streda 27. mája, pol hodiny po sv. omši.

Spišský Štvrtok - štvrtok 28. mája, od 17.00 hod.

Dlhé Stráže - štvrtok 28. mája, pol hodiny po sv. omši.

Dravce - piatok 29. mája, pol hodiny po sv. omši.


5. Veľkonočná sv. spoveď

Keďže v nedeľu sú Turíce, veľkonočnú sv. spoveď si môžete vykonať už iba v tomto týždni. Kňazi vám budú k dispozícii pol hodiny pred sv. omšou, alebo na požiadanie aj v inom čase.


6. Zbierka na masmédia a milodary

Okrem zvyčajnej nedeľnej zbierky je dnes aj celoslovenská zbierka na katolícke masmédia. V uplynulých mesiacoch ste videli, akú užitočnú prácu pre nás katolícke masmédia robia. Pán Boh zaplať za to, že ich podporujete i za milodary na chod našich kostolov.


V uplynulom týždni bohuznáme osoby venovali na kostol v Spišskom Štvrtku spolu 150 eur. Na kostol v Dlhých Strážach obetovala bohuznáma osoba 50 eur, v zbierke na dravecký oltár sa vyzbieralo 337,17 eur, bohuznáma osoba obetovala na dravecký kostol 100 eur.


7. Výmena ružencových kartičiek v Spišskom Štvrtku

Ružencové bratstvo v Spišskom Štvrtku pozýva svojich členov na spoločnú modlitbu a výmenu kartičiek v nedeľu 31. mája o 14.00 hod.8. Reorganizácia Ružencového spoločenstva v Dravciach Ružencové bratstvo v Dravciach pre potrebu reorganizácie prosí všetky členky, aby v priebehu budúceho týždňa odovzdali modlitebné kartičky horliteľkám: p. Zumerovej - ruža sv. Jozefa, p. Saterovej - ruža Sedembolestnej Panny Márie, p. Škovirovej - ruža sv. Dominika, p. Bednárovej - ruža Matky ustavičnej pomoci. Prosíme členky, ktoré chcú naďalej zotrvať v ružencovom bratstve podľa spôsobu, ktorý určujú jeho stanovy, aby sa zapísali znova u svojej horliteľky.

Stanovy živého ruženca vyžadujú: 1. Modliť sa jeden desiatok ruženca každý deň na predpísané úmysly 2. Raz za mesiac (každú prvú nedeľu v mesiaci) sa zísť na spoločnej modlitbe ruženca a uskutočniť výmenu tajomstiev.

Ak si povinnosť účasti na spoločnom mesačnom stretnutí a na modlitbe členov Živého ruženca člen nespĺňa po dobu troch mesiacov za sebou s výnimkou zamestnania alebo choroby, horliteľ mu má navrhnúť inú formu modlitby a to Svätý alebo Večný ruženec a takí člen sa už potom nemá zúčastňovať na mesačnom stretnutí a výmene tajomstiev.


9. Úmysly sv. omší

 

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 25. mája, ľubovoľná spomienka na sv. Gregora VII., pápeža 06.30 hod. kaplica Prosba o pokoj a zdravie pre Jolanu Mirgovú (60. jubileum) a celú jej rodinu.

Utorok 26. mája, spomienka na sv. Filipa Neriho, kňaza

18.00 hod. + Jozef Skokan

Streda 27. mája, ľubovoľná spomienka na bl. Jozefa z Igualady, kňaza

18.00 hod. Za Ľudovíta Javorského a celú rodinu


Štvrtok 28. mája

18.00 hod. Prosba o Božie požehnanie pre rodinu Podolinskú


Piatok 29. mája

18.00 hod. + rodičia Ján a Mária a + rodičia Štefan a Júlia


Sobota 30. mája - Svätodušná vigília, farský deň modlitieb za jednotu kresťanov

20.00 hod. Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)

Nedeľa 31. mája, Zoslanie Ducha Svätého - Turíce, koniec veľkonočného obdobia

08.00 hod. Za rodiny Braňo, Lukáš, Miriama z rod. Lačnej, za zdravie

11.00 hod. Prosba o svetlo, dary Ducha Svätého, zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Jozefa Slaninu.

16.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre mamu Martu

 

DRAVCE

Utorok 26. mája, spomienka na sv. Filipa Neriho, kňaza

17.00 hod. +Mária, Ján,Jozef, Antónia,Viera a duše v očistci


Piatok 29. mája

17.00 hod. +Štefan Bašista


Nedeľa 31. mája, Zoslanie Ducha Svätého - Turíce, koniec veľkonočného obdobia

08.15 hod. Za odvrátenie epidémie

09.30 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Františka, ktorý sa dožíva 80 rokov života

 

DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 25. mája, ľubovoľná spomienka na sv. Gregora VII., pápeža

17.00 hod. Za + rodičov Helenu a Jána

Štvrtok 28. mája

17.00 hod. Za + starých rodičov z rodiny Novotnej a Lojkovej


Piatok 29. mája

18.00 hod. Kajúca pobožnosť a vysluhovanie sviatosti zmierenia

Sobota 30. mája

15.00 hod. Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny


Nedeľa 31. mája, Zoslanie Ducha Svätého - Turíce, koniec veľkonočného obdobia

08.15 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu (85. jubileum)

16.00 hod. Za + manželov Dušana a Máriu

 

BUKOVINKA

Streda 27. mája, ľubovoľná spomienka na bl. Jozefa z Igualady, kňaza

17.00 hod. Za všetkých zosnulých kňazov a rehoľníkov

Piatok 29. mája

18.00 hod. Kajúca pobožnosť a vysluhovanie sviatosti zmierenia


Sobota 30. mája

15.00 hod. Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny


Nedeľa 24. mája, Zoslanie Ducha Svätého - Turíce, koniec veľkonočného obdobia

09.30 hod. + Helena Kramarčíková


142 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page