Snúbenci, ktorí chcú uzavrieť sviatosť manželstva, sa prihlásia vo farskej kancelárii aspoň 3 mesiace pred plánovaným sobášom.  Aby mohlo byť uzavreté sviatostné manželstvo, snúbenci musia byť pokrstení katolíci, pobirmovaní, pristupovať k sv. prijímaniu a žiť kresťanským spôsobom života.

 

V opačnom prípade sa vyžaduje povolenie diecézneho biskupa. Vtedy je potrebné prihlásiť sa na farskom úrade aspoň pol roka vopred.

 

Snúbenci musia absolvovať prípravu podľa dohody s kňazom na farskom úrade.

V prípade nedodržania termínov nemôžeme zaručiť uzatvorenie manželstva  v požadovanom termíne.

 

V našej farnosti sobášime každú sobotu, okrem adventu a pôstu.

MANŽELSTVO

“Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo,

zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí,

povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.”

(KKC 1601)

PODMIENKY UZAVRETIA MANŽELSTVA