top of page

Aby mohlo byť uzavreté sviatostné manželstvo, aspoň jeden zo snúbencov musí byť pokrstený.

Snúbenci, ktorí chcú uzavrieť sviatosť manželstva, nech sa prihlásia vo farskej kancelárii v dostatočnom časovom predstihu, približne 6 mesiacov pred plánovaným sobášom. 

Po rozhodnutí vstúpiť do manželstva sa treba zaregistrovať na predmanželské náuky prostredníctvom platformy www.domanželstva.sk. Ak snúbenci z rôznych dôvodov nemôžu tieto náuky absolvovať, nech na to upozornia kňaza pri prvom stretnutí vo farskej kancelárii.

 

MANŽELSTVO

“Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo,

zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí,

povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.”

(KKC 1601)

PRÍPRAVA NA
SVIATOSŤ MANŽELSTVA
bottom of page