Ak chcete prijať Ježiša Krista v Eucharistii, musíte byť v stave milosti posväcujúcej.

Ak si je niekto vedomý, že spáchal ťažký hriech, musí skôr ako pristúpi k svätému prijímaniu, prijať sviatosť zmierenia.

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE DETÍ

V našej farnosti prvý raz prijímajú Eucharistiu deti 3. ročníka základnej školy, ktoré navštevujú každoročne náboženskú výchovu od 1. ročníka. Slávnosť sa zvyčajne koná v májové nedele. Zápis sa koná na začiatku školského roka.

SVÄTÉ PRIJÍMANIE

„Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. „Ostatné sviatosti ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka“.

(KKC 1324)

Ježiš sa na nás obracia s naliehavou výzvou, aby sme ho prijímali vo sviatosti Eucharistie: „Veru, veru, hovorím vám: ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.“

(Jn 6, 53)