Sviatosť pomazania chorých môže prijať ten, kto už je pre vážnu chorobu alebo starobu v ohrození života. Pomazanie chorých môžeme prijať aj opakovane, ak sme boli z choroby uzdravení a znova sme ochoreli, alebo ak choroba pokročila a náš zdravotný stav sa zhoršil. Táto sviatosť sa nevysluhuje deťom, ktoré ešte neužívajú rozum.

Osobitná milosť sviatosti pomazania chorých má tieto účinky: 

 

  • spojenie chorého s Kristovým utrpením pre jeho vlastné dobro a pre dobro celej cirkvi; 

  • posilu, pokoj a odvahu kresťansky znášať utrpenia choroby alebo staroby;      

  • odpustenie hriechov, ak ho chorý nemohol prijať vo sviatosti pokánia; 

  • navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej spáse; 

  • prípravu na prechod do večného života. 

Sviatosť pomazania chorých vysluhujeme na požiadanie počas celého roka. Chorých, ktorí pre chorobu nemôžu prísť do kostola, navštívime v ich domácnostiach po telefonickom dohovore alebo po nahlásení vo farskej kancelárii.

Na svetový deň chorých (sviatok Lurdskej Panny Márie 11. február),

slávime v našej farnosti sv. omšu s vysluhovaním sv. pomazania chorých.

POMAZANIE CHORÝCH

„Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi,

aby im uľavil a spasil ich. Povzbudzuje ich, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou,

a tak prispeli k dobru Božieho ľudu.“

(KKC 1499)