top of page

Sviatosť zmierenia vysluhujeme spravidla pol hodiny pred sv. omšou.

V prvopiatkovom týždni pozri OZNAMY.

SVIATOSŤ ZMIERENIA

„Keďže nový život milosti, ktorý sme dostali v krste, neodstránil slabosť ľudskej prirodzenosti ani náklonnosť na hriech (čiže žiadostivosť), Kristus ustanovil túto sviatosť na obrátenie pokrstených, ktorí sa od neho hriechom vzdialili.“

(KKC 297)

bottom of page