top of page
  • br. Jozef

Obnova Kaplnky Nanebovzatia - práce už bežia

V Spišskom Štvrtku sa už rozbehli práce na obnove Kaplnky Nanebovzatia. Jej obnova bola pripravovaná viac, ako desať rokov. V akej fáze sa teraz nachádzame?

Stavenisko

V jarných mesiacoch pribudol na kostolnom dvore plot ohraničujúci stavenisko. Veriaci musia do kostola vchádzať bočnými dverami pri presbytériu. Turisti odchádzajú z fary sklamaní, pretože prehliadky sa v tomto roku nekonajú. Na farskom dvore parkuje veľa áut. Nákladiaky takmer každý deň privážajú a odvážajú kontajnery so stavebným odpadom, v okolí je hluk a ruch. Táto fáza obnovy našej kaplnky už nie je len papierová. Po rokoch architektonicko-historických, archívnych, reštaurátorských výskumov, zbieraní informácií a najrôznejších posudkov, vznikol konečne projekt obnovy, ktorý umožnil fyzicky začať prácu na tejto výnimočnej pamiatkovej stavbe s mimoriadným významom pre celý stredoeurópsky región.


Prvá fáza stavebnej a reštaurátorskej obnovy

Fáza obnovy, ktorá teraz prebieha, je zameraná na sanáciu vlhkosti a vyriešenie problematiky zavlhnutia tzv. dolnej kaplnky a novšej (barokovej) podzemnej chodby, ktorá ju spája s historickou budovou kláštora minoritov. Stavebné úpravy musia však ísť ruka v ruke s prácou reštaurátorov, preto prebiehajú paralelne.


Múry kaplnky boli na konci 19. storočia omietnuté cementovými omietkami, preto nemohli dýchať ani vysychať. Tento stav trval viac ako celé jedno storočie. Zapríčinil, že zo stien kaplnky pomaly ale isto nenávratne mizla takmer celá výzdoba, ktorú priestor dostal pri veľkom reštaurovaní v rokoch 1897 - 1903. Značne poškodený bol aj oltár znázorňujúci ukrižovaného Krista s Pannou Máriou a sv. Jánom. Do prvej fázy obnovy kaplnky sme museli zaradiť i reštaurovanie vonkajšej stredovekej maľby na južnej vonkajšej stene. Inak by sme ju v najbližšom čase už definitívne stratili.

Práca s posvätnou bázňou

Práce na svätom mieste sa začali takmer liturgickými úkonmi. Bolo treba prikryť a zabezpečiť vzácny mobiliár hornej kaplnky, aby sa uchránil pred prachom a mechanickým poškodením. Obe podlažia dočasne prikryli staré koberce, ktorých úlohou je chrániť pamiatkovo hodnotnú podlahu s kartovými vzormi. Stavebníci museli prikryť aj vzácne ostenia zábradlí a dverí, ako i historické schodisko spájajúce nadzemný a podzemný priestor. Následne reštaurátori opatrne rozobrali veľmi krehký oltár z dolnej kaplnky a odviezli ho do ateliéru, kde sa pokúsia zachrániť ho pre ďalšie generácie. Iná skupina reštaurátorov rozobrala historické lavice, ktoré sa preniesli do hornej kaplnky, kde musia túto fázu obnovy prečkať, kým sa opäť nevrátia na svoje miesto.


Už tu sa k reštaurátorom a stavbárom pridali archeológovia, ktorých úlohou bude po celý čas sledovať výkopové práce, ako aj dokumentovať a vyhodnocovať nálezy nájdené pod zemou. Pod odstránenými lavicami urobili dve sondy a tretia sonda bola urobená v podzemnej chodbe, keď stavbári rozoberali pieskovcovú podlahu. Niekoľko sond sa urobilo aj v exteriéry.

Najskôr búranie

Nasledovali búracie práce. Robotníci obili cementové omietky v podzemnej chodbe a museli z nej cez malé okienko v svetlíku vynosiť veľké množstvo stavebného odpadu. Novodobé omietky v priestore kaplnky odstraňoval tím reštaurátorov. Ďalší odborníci majú na starosti čistenie gotických kamenných článkov a ostení. Vnútorný priestor bude musieť potom preschnúť a tento proces bude trvať niekoľko mesiacov.


Vonku sa však taktiež urobilo veľa práce. Bola už odkrytá časť klenby a muriva podzemnej chodby. Robotníci museli odstrániť veľké množstvo betónu, v ktorom bola celá kaplnka i zvonku sto rokov uväznená. Odstránené sú už aj travertínové schodiskové stupne a časť chodníkov, ktoré budú po vykonaní sanačných opatrení vhodným spôsobom obnovené.

Tímová práca

Každý deň prináša na stavenisku nové situácie a výzvy, ktorými sa musia znova a znova zaoberať mnohé zainteresované osoby: projektani, stavbári, reštaurátori, statici, odborní pracovníci pamiatkového úradu... Komisia, ktorá sa pravidelne stretáva na kontrolných dňoch, hľadá podľa aktuálnej situácie vždy najlepšie riešenia, ako v práci pokračovať.


Realizátorom projektu obnovy Kaplnky Nanebovzatia je stavebná firma Bauman stavby, s.r.o. z Humenného, ktorá zabezpečuje ďalšie odborné práce formou subdodávok. Dodávateľ bol vybraný farnosťou na základe riadneho procesu verejného obstarávania. V Zmluve o dielo sa zaviazal dokončiť túto fázu obnovy najneskôr v októbri budúceho roku. Cena diela je 669 600 eur s DPH. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, ktoré priznalo farnosti dotáciu vo výške 490 000 eur. Obecný úrad v Spišskom Štvrtku prispel sumou 6 000 eur. Farnosť naďalej zbiera milodary prostredníctvom zbierok, dobročinných jarmokov i transparentného účtu otvoreného v Slovenskej sporiteľni. V súčasnosti sa uchádza aj o podporu z finančných prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja.

254 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page