top of page
  • br. Jozef

Ďakovný list rektora seminára

Na štvrtú veľkonočnú nedeľu, nedeľu dobrého pastiera, nám rektor kňazského seminára v Spišskej Kapitule zaslal ďakovný list. Prinášame ho v plnom znení.

Drahí spolubratia v kňazskej službe, milovaní bratia a sestry!

V dnešnú nedeľu vám všetkým chcem v mene celého spoločenstva kňazského seminára zo srdca poďakovať za vašu starostlivosť o seminaristov Spišskej diecézy, ktorí sa v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka pripravujú na kňazské povolanie. Nedeľa Dobrého pastiera je výzvou pre veriacich, aby mali Ducha nábožnosti a sily, a zároveň je výzvou pre povolaných, aby boli hodnými služobníkmi Pánovho oltára a odvážnymi i pokornými hlásateľmi evanjelia.

Preto vás, drahí bratia a sestry, prosím, aby ste aj naďalej pamätali hlavne pri eucharistických adoráciách na seminaristov a vyprosovali nové kňazské povolania pre túto diecézu. Tak napĺňame svoje kresťanské povolanie. Vďaka patrí aj všetkým dobrodincom za ich angažovanosť a skutky dobročinnej lásky. Aj vďaka nim môže kňazský seminár napredovať a napĺňať svoje poslanie.

V týchto dňoch si zároveň pripomíname 10. výročie úmrtia otca biskupa Františka Tondru, ktorý často pripomínal kňazom, že najväčším protagonistom kňazských povolaní vo farnosti je kňaz. Preto ďakujeme aj vám, drahí spolubratia kňazi, za vašu obetavú službu, ktorú na poli vzbudzovania kňazských povolaní vo farnostiach robíte, či už adoráciami, spoločnými modlitbami, rôznymi aktivitami s mládežou, duchovnými obnovami, ale hlavne obetavým a príkladným kňazským životom.

V Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule sa v tomto roku na kňazstvo pripravuje 32 bohoslovcov. Do prvého ročníka sa hlási 9 nových uchádzačov a v júni budú vysvätení 2 novokňazi a 7 diakoni. Prosím vás o modlitby za nich.

V modlitbách spojený


Peter Majda

Rektor kňazského seminára


53 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page