top of page
  • br. Jozef

Práce v kaplnke pokročili

Na prelome kalendárnych rokov sme Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky vyúčtovali ďalšiu časť finančných prostriedkov, ktoré boli našej farnosti poskytnuté pre účel obnovy Kaplnky Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku. Štát podporil súčasnú etapu jej obnovy dotáciou vo výške 490 000 eur, obec Spišský Štvrtok dotáciou vo výške 10 000 eur. Táto fáza projektu sa týka komplexnej obnovy tzv. dolnej kaplnky. Po roku intenzívnej práce môžeme povedať, že sa pomaly ale isto blížime k jej zavŕšeniu.

Zložitý začiatok

Na jar a v lete minulého roku boli vykonané výkopy a práce na sanácii murív. Sprevádzal ich archeologický výskum. Boli demontované aj vonkajšie schodiská. Drevený historický mobiliár bol z kaplnky odnesený a deponovaný v ateliéroch, pretože tiež prechádza reštaurovaním. Z okien boli vybrané sklenené historické vitráže, ktoré počas leta ošetrili a obnovili reštaurátori v Bratislave. Majstri odstránili starú elektroinštaláciu a reštaurátori odstránili vlhkosťou zničené cementové omientky spolu s novodobou výmaľbou, ktorá na nich bola realizovaná v 20. storočí. Museli pritom dávať pozor, aby zachránili sporadicky zachované fragmenty skorších omietok a náterov. Na holé steny a gotické architektonické prvky sa počas leta nanášala biela vata, ktorá z muriva vytiahla soľ a pripravila ho na finálne ošetrenie.


Počas týchto reštaurátorských prác bolo nutné kompletne prepracovať projektovú dokumentáciu, pretože po odkrytí zeminy sa zistilo, že kaplnka a podzemná chodba nemá základy zahlbené v zemi, ale vtesané do skalného podložia. Kvôli tomu sa načas zastavili práce stavebníkov, reštaurátori však naďalej konali svoju úlohu.


Zaujímavé objavy

Počas reštaurátorských prác nás potešilo pár vzácnych objavov. V apside kaplnky sa našla nika, malý výklenok, ktorý slúžil kňazom na odkladanie liturgických nádob alebo kníh počas sv. omše. Tento objav potvrdzuje, že dolná kaplnka nebola postavená ako krypta - bola priestorom, kde sa slávili bohoslužby.


Archeológovia preskúmali niekoľko hrobov a v spolupráci s antropológmi Prešovskej univerzity vyhodnotili, v akom veku a zdravotnom stave odchádzali do večnosti obyvatelia Spišského Štvrtku v stredoveku. Bližšie sa pozreli aj na kamenárske značky nachádzajúce sa na pieskovcových kvádroch, z ktorých je kaplnka postavená. Niektorí vyslovili domnienku, že tieto značky sú archaickým číslovaním, ktoré používali vo svojich kamenárskych hutách mnísi cisterciti. To by potvrdilo súvislosť medzi vznikom Kaplnky Nanebovzatia a pôsobením mníchov v neďalekom opátstve v Spišskom Štiavniku.


Najväčším prekvapením bola však kamenná travertínová doska, ktorú reštaurátori odkryli v lete na medziposchodí v priestore medzi hornou a dolnou kaplnkou. Ide o náhrobný kameň z druhej polovice 13. storočia, ktorý vznikol v najstaršej fáze existencie nášho kostola. Veľmi podobný artefakt sa zachoval aj v Spišskom Štiavniku. Náš epitaf pôvodne zdobil hrob nejakého významného človeka a mohol byť súčasťou podlahy chrámu. Pri vzniku kaplnky (okolo roku 1450) bol však už dosť starý na to, aby ho stavitelia sekundárne použili ako preklad na strope úzkeho priestoru medziposchodia. Doska z travertínu vyobrazuje tri vzájomne prepojené latinské kríže. Pod ramenami prostredného, najvyššieho kríža, je zobrazený mesiac a slnko. Ide o veľmi hodnotný nález, ktorým sa ešte budú zaoberať historici umenia i teológovia. Škoda, že ho nikdy neuvidíme v celosti. Jeho vrchná časť je vbudovaná do steny a nedá sa odkryť.

Čo sa dialo počas zimy?

Počas zimy prebiehali práce v interiéry. Kaplnka má už elektoinštalačné vedenia a reštaurátori pracujú na rekonštrukcii historických omietok. Po ich vyschnutí a vyzretí dostanú náter, ktorý nebude taký, ako si ho pamätáme z obdobia pred obnovou. Farebnosť stien a klenby bude prispôsobená fragmentárnym nálezom starších historických vrstiev. Celý priestor dolnej kaplnky, ktorá predtým pôsobila ponuro ako pivnica, by sa mal však teraz výrazne presvetliť a odľahčiť. Viditeľné ostanú aj kamenné gotické prvky a ostenia, ktoré boli donedávna ukryté pod hrubou vrstvou betónu. Kaplnka dostane nové osvetlenie a aj niekoľko nových lavíc, ktoré budú môcť fungovať aj ako vykurovacie telesá. Bude teda vynikajúcim miestom na slávenie napr. rorátnych sv. omší v adventnom období.


Podzemná chodba je už tiež zmenená na nepoznanie. Jej steny boli vysušené a sú dnes nahrubo omietnuté sanačnou omietkou. Podlaha v chodbe je zdvihnutá, nachádza sa pod ňou viacero vrstiev materiálov, ktoré nedovolia vlhkosti vystúpiť na povrch. Pod podlahu umiestnili stavebníci drenážnu rúrku, ktorá odvedie prichádzajúcu vodu potrubím von. Už nikdy by sa teda nemala opakovať situácia, keď býval tento priestor zatopený. Určitému vlhnutiu v dôsledku stúpania hladiny spodných vôd sa však pravdepodobne ani v budúcnosti nevyhneme. Chodbu, ktorá je upravená tak, aby sa v nej mohli konať výstavy, budeme musieť v budúcnosti často vetrať.

Ako nás môžete podporiť?

Hoci farnosť dostala štedrú dotačnú podporu, súčasnú fázu obnovy nedokáže ani s týmito prostriedkami dostatočne finančne pokryť. Uchádzame sa preto naďalej o vašu priazeň a podporu. Veríme, že spolu zachránime tento stredoveký duchovný klenot pre ďalšie generácie.


Obnovu kaplnky môžete podporiť zaslaním príspevku na transparentný účet v Slovenskej sporiteľni: SK80 0900 0000 0051 7923 1986

218 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page