top of page
  • KBS

Pastiersky list na advent 2019


Drahí bratia a sestry,

dnešná nedeľa je začiatkom Adventu aj celého cirkevného čiže liturgického roka. Kresťanský Advent je predovšetkým o večnom Božom Slove. O Slove, ktoré sa v lone Panny Márie stalo telom a svojím narodením prišlo uskutočniť našu spásu.

Advent je teda o oslave Ježišovho fyzického narodenia a zároveň aj o našej príprave na jeho druhý príchod.

Súčasný svet nás chce presvedčiť, že Advent je o obchodoch a kupovaní; o zhone a zábavných akciách; o zaobstarávaní konzumu a darčekov na sviatky.

Pre nás kresťanov je však Advent vhodnou príležitosťou, aby sme si premysleli, čo – presnejšie povedané kto – je pre nás v nasledujúcom období najdôležitejší. Komu treba venovať prvoradú pozornosť, aby sme mohli dobre zvládnuť svoj život. Advent nás teda učí ako treba žiť, aby sme mohli obstáť pred večným Sudcom, nech by prišiel kedykoľvek?

Podobne ako na cestách radi a s úžitkom používame pomoc navigačných systémov, aby sme ľahko a spoľahlivo prišli do cieľa, tak by sme mali mať záujem a venovať sa aj tomu najspoľahlivejšiemu Navigátorovi, ktorým je milujúci a vševediaci Boh. On hovoril od počiatku ľuďom rozličným spôsobom; v plnosti času prehovoril k nám cez svojho Syna (porov. Hebr 1, 1-2). A tak sa v tomto období spájajú tri podnety, ktoré nás pobádajú venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu.

Prvým je tisíc šesťsté výročie smrti svätého Hieronyma, ktorý zasvätil celý svoj život prekladaniu Svätého písma do vtedajšej reči ľudu – do latinčiny. Svojím prekladom chcel sprístupniť Božie slovo všetkým ľuďom. Preto sa jeho preklad nazýva Vulgáta – čiže „všeobecne rozšírený“.

Druhým podnetom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu je päťdesiate výročie Katolíckej biblickej federácie. Biblická federácia vznikla z iniciatívy pápeža Pavla VI. v roku 1969. V súčasnosti má viac ako 300 riadnych členov (a takmer 100 pridružených členov) zo 127 krajín celého sveta. Riadnym členom vo federácii je aj Slovensko, a to cez Katolícke biblické dielo. Poslaním federácie je šírenie Svätého písma. Prezident federácie, filipínsky kardinál Luis Antonio Gokim Tagle navrhol, aby sa od tejto Prvej adventnej nedele až do sviatku sv. Hieronyma (30. septembra. 2020) v jednotlivých krajinách slávil Rok Božieho slova – a Konferencia biskupov Slovenska tento návrh prijala.

Tretím a zároveň najsilnejším podnetom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu je apoštolský list Svätého Otca Františka „Aperuit illis“ – „Otvoril im myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45). V tomto liste pápež vysvetľuje veľký životný význam Božieho slova. Povzbudzuje nás, aby sme sa oň viac zaujímali. A napokon ustanovuje tretiu nedeľu Cezročného obdobia ako „Nedeľu Božieho slova“ – (najbližšia bude 26. januára budúceho roku).

Svätý Otec v apoštolskom liste pripomína, že Božie slovo sa najprv odovzdávalo ústnym podaním a udržiavalo sa „živou vierou Cirkvi“. Až potom bolo napísané – z čoho vyplýva, že biblická viera sa zakladá skôr na živom slove než na knihe. – Preto sa úmyselne používa názov „Rok Božieho slova“ a „Nedeľa Božieho slova“. Pochopiteľne, kniha Svätého písma je naďalej nenahraditeľnou súčasťou Bohom zjaveného slova, ktoré sa pôsobením Ducha Svätého stáva živým Božím slovom v spoločenstve Cirkvi.

Chceme vás preto, milí bratia a sestry, – zvlášť v tomto Roku Božieho slova – pozvať na časté stretnutie so živým Kristovým slovom v Cirkvi. Najväčšmi sa to odporúča – a je to aj optimálne – v rámci každej svätej omše. Povzbudzujeme bratov kňazov a diakonov, aby si s veľkou starostlivosťou – v modlitbe, rozjímaní a štúdiu – pripravovali homílie na nedele a sviatky, ale aj na všedné dni. Aby cez ich kazateľskú službu mohlo veriacim zaznievať živé Božie slovo a aby sa život hlásateľov evanjelia stával účinným kazateľským príkladom.

Vás, milí členovia Božieho ľudu, prosíme, aby ste sa ochotne a so živou vierou zúčastňovali na liturgii a so záujmom počúvali Božie slovo, ktoré zaznieva tak z textov Svätého písma, ako aj z hlásania vysvätených služobníkov Cirkvi. Všetci sa snažme o to, aby sme sa pri bohoslužbe slova dali osloviť Kristom Pánom a boli sme ochotní podľa jeho slova meniť naše zmýšľanie i naše skutky.

V druhej časti svätej omše nás Kristus spája so sebou – i medzi nami navzájom – a posilňuje nás svojím telom a krvou, sviatostnými spôsobmi, v ktorých je Kristus prítomný po premenení.

Drahí bratia a sestry, na Rok Božieho slova nenavrhujeme nijaké mimoriadne aktivity. Len vám naliehavo odporúčame to, čo by malo byť pre každého kresťana samozrejmosťou: účasť na svätej omši v každú nedeľu a prikázaný sviatok a pritom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu. Disponujme seba aj naše deti, aby nás Božie slovo osobne oslovilo. Aby sme sa rozhodli uskutočňovať ho vo všetkých oblastiach nášho života. Aby sme budovu nášho osobného, rodinného i spoločenského života stavali na tom najpevnejšom základe – Ježišovi Kristovi. Tak určite odoláme akýmkoľvek ničivým životným náporom (porov. Mt 7, 24-25).

Rok Božieho slova je vítanou príležitosťou prehlbovať náš záujem o Sväté písmo. Napríklad jeho čítaním v kruhu rodiny – v rámci osobnej modlitby – vzdelávaním sa v chápaní obsahu Písma – jeho štúdiom, pochopiteľne formou takej odbornej literatúry, ktorá má cirkevné schválenie –, vytváraním biblických krúžkov vo farnostiach či na školách. Katolícke biblické dielo pripraví vzorové povzbudenie na slávenie Nedele Božieho slova (26. januára 2020), ktoré rozpošleme do všetkých farností.

Pekný príspevok k Roku Božieho slova pripravia aj naši biblisti a filológovia. V spolupráci so Slovenskou akadémiou vied prekladajú Jánovo evanjelium z gréckej pôvodiny s použitím najnovších exegetických poznatkov. Tento chvályhodný počin má aj svoju historickú súvislosť. Jánovo evanjelium bolo prvou časťou Svätého písma, ktorú preložili do reči našich predkov pred vyše tisícimi rokmi naši vierozvestcovia svätí Cyril a Metod! Naše kresťanské, národné i kultúrne dejiny začínajú teda prvou vetou tohto evanjelia, pravda, v staroslovienčine: „Na počiatku bolo Slovo...“

Prosíme, prijmime a využime Rok Božieho slova tak, aby sa Kristus –, vtelené Božie Slovo –, mohol stať novým počiatkom našej osobnej, cirkevnej i národnej budúcnosti. Veľkodušne a radostne žime stále aktuálnu výzvu proroka Izaiáša: „Hor´ sa, ... kráčajme vo svetle Pánovho slova!“ (Porov. Iz 2, 5).

Požehnaný Advent vám vyprosujú vaši biskupi.

33 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Opmerkingen


bottom of page