top of page
  • br. Jozef

Výročná správa za rok 2021

S vďakou Pánu Bohu za všetky dobrodenia bilancujeme ďalší rok života našej farnosti. Výročná správa je zhrnutím najdôležitejších duchovných aj hospodárskych udalostí uplynulého roku.

1. SPOLOČENSTVO SPOLOČENSTIEV

Okrem cirkevného spoločenstva v Spišskom Štvrtku sú členmi našej farnosti aj veriaci z Draviec, Bukovinky, Dlhých Stráží a Mečedeľoviec. Posledná menovaná filiálka nemá kostol ani iné posvätné miesto, kde by sa konali bohoslužby. Traja rehoľní kňazi z Kláštora Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku slúžia vo farskom kostole a v troch filiálnych kostoloch. V Spišskom Štvrtku im pomáha aj jeden rehoľný brat. Sv. omše sa slávia aj v kaplnke v starom minoritskom kláštore (pre obyvateľov centra sociálnych služieb), v kaplnke rehoľníkov na fare, v domoch nádeje v Spišskom Štvrtku a v Dlhých Strážach a v letnej sezóne i v gotickej Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie pri farskom kostole. Máme teda deväť stabilných bohoslužobných miest.


Evanjelium sa ohlasuje aj v školách, kde pôsobia katechéti, ktorí pracujú na kresťanskej formácii detí. V Spišskom Štvrtku väčšinu hodín náboženstva učí pani katechétka Katarína Borská. V dvoch ročníkoch vyučuje správca farnosti. Náboženstvo na školách v Dravciach a Dlhých Strážach vyučuje pani Anna Kováčová. Katechétkam ďakujeme za ich vynikajúce nasadenie. Samozrejme, v tomto čase vystupuje ešte viac do popredia dôležitosť vplyvu samotných rodičov. Povzbudzujeme ich, aby v čase pandémie boli aktívni a kreatívni a hľadali spôsob, ktorým by svoje deti viedli k praktizovaniu kresťanskej viery.


Pri každom kostole pomáhajú kňazom kostolníci, organisti, miništranti, speváci, lektori, členovia pastoračných a hospodárskych rád, mimoriadni vysluhovatelia sv. prijímania ako aj iní farníci ochotní priložiť ruku k dobrému dielu. S potešením konštatujem, že ani jeden kostol našej farnosti nie je bez takýchto osôb a vďaka ním bývajú Božie chrámy po celý rok čisté, vyzdobené a funkčné, bohoslužby sú dôstojné a dobre pripravené. Teším sa rôznym fungujúcim spoločenstvám, ktoré poskytujú oporu duchovným či hospodárskym aktivitám v našej farnosti a vyzdvihujem vynikajúcu spoluprácu s miestnymi samosprávami a ich predstaviteľmi.


V novom roku, prípadne v jarných mesiacoch, nás čaká vo farnosti voľba nových hospodárskych a pastoračných rád, pretože čoskoro uplynie štvorročné funkčné obdobie od posledných volieb. Rád by som ustanovil aj ďalších mimoriadnych vysluhovateľov sv. prijímania, niektorých na pomoc v kostole, iných pre službu vysluhovania sv. prijímania starým a chorým ľuďom v domácnostiach. Za hlavnú výzvu považujem upevnenie spoločenstva medzi nami všetkými a prehĺbenie duchovného života v našich rodinách.


2. PANDÉMIA A ŽIVOT FARNOSTI

Do kalendárneho roku 2021 sme vstúpili vo veľmi zlej pandemickej situácii. V prvých mesiacoch nového roka boli nemocnice preplnené pacientmi vo vážnom stave. Títo ľudia sa ešte nemohli chrániť očkovaním. Vážnych prípadov bolo veľmi veľa a nebolo možné každému poskytnúť primeranú starostlivosť. Umreli aj mnohí naši farníci. Aj kvôli pandémii sme v tomto roku mali snáď najviac pohrebov v novodobej histórii. Bolo ich až 50. V Spišskom Štvrtku 33, v Dravciach 9, v Dlhých Strážach 6, v Bukovinke 2. Pochovávali, sme, žiaľ, nielen starších ľudí, ale dokonca i mladšie ročníky či malé deti.


Verejné bohoslužby sa do jari nekonali, bolo zakázané zhromažďovanie. Preto sa pozastavili aj mnohé stretká a pastoračné aktivity. Dlhší čas sa nemohli konať ani stretnutia s birmovancami. Obrady veľkonočného trojdnia slávili kňazi v prázdnych kostoloch. Po trocha lepšom lete sa situácia opäť zhoršila na jeseň. Toto zhoršenie nastalo, žiaľ, aj kvôli tomu, že mnohí, často aj veľmi zraniteľní ľudia patriaci do ohrozených skupín, z rôznych dôvodov odmietli vakcínu, ktorá je už ľahko dostupná a môže zachrániť ich životy. Samotná Svätá stolica i naši biskupi sa viackrát vyjadrili, že použitie dostupných vakcín je etiky prijateľné, preto by sa veriaci katolík v prípade ich odmietania nemal odvolávať na náboženské zásady.


V minulosti sme za veriaceho človeka pokladali toho, kto chodí do kostola. V týchto mesiacoch sa kresťan, ktorý do kostola ísť nemohol, pýtal sám seba, čo vlastne znamená skutočnosť, že je veriacim. Kresťanský život a sviatostná cesta prestali byť totiž spoločenskou povinnosťou a stali sa otázkou osobnej zodpovednosti, predmetom hľadania a slobodného záujmu, ktorý treba neraz iniciatívne prejaviť. Mnohí tak v sebe v čase pandémie objavili veľkú potrebu života s Kristom a prehĺbili ho. Iní našli vhodnú výhovorku na to, aby kresťanský život úplne zanechali. Som rád, že napriek tomu výrazne neubudlo veriacich, ktorí navštevujú naše kostoly. Pandémia, naopak, pomohla mnohým zintenzívniť osobné väzby a vzájomnú dôveru s ich duchovnými pastiermi či inými veriacimi navštevujúcimi bohoslužby.


Veľmi dobrým počinom bolo gesto chlapov, ktorí ešte pred Veľkou nocou roku 2020 nainštalovali do farského kostola kameru. Tá vysiela priamy prenos prostredníctvom internetovej platformy www.ekostol.sk. Vďaka tomu sa mohli naši kňazi každodenne i v čase uzavretých kostolov prihovárať veriacim celej farnosti a mnohí ostali s nami v permanentnom kontakte. Chcem vyzdvihnúť skutočnosť, že prenosy z farského kostola v Spišskom Štvrtku sledujú aj stovky ľudí v iných častiach Slovenska (Bratislava, Bytča, Nitra a iné...). Títo veriaci taktiež prejavujú svoju vďačnosť, píšu nám, reagujú na naše kázne a dokonca aj finančne podporujú naše projekty a aktivity.


Teším sa, že sa nám v lepších časoch počas tohto roka podarilo zorganizovať odpustové slávnosti vo všetkých našich kostoloch, pričom sme privítali vzácnych hostí, výborných kazateľov, dokonca viacerých vyslancov Svätej stolice, misionárov milosrdenstva. Našu farnosť navštívil diecézny administrátor, Mons. Ján Kuboš, ktorý vyslúžil mládeži sviatosť birmovania. Viackrát nás navštívil provinciálny kustód, p. Lucián Bogucki. Rehoľnú komunitu pred Vianocami vizitoval generálny vikár z Ríma. Podarilo sa nám zorganizovať niekoľko pekných duchovných obnov i jeden evanjelizačný kurz. S veriacimi našej farnosti sme slávili aj poslednú sv. omšu na Spišskom hrade na záver turistickej sezóny.

Neuskutočnenou výzvou ostali ľudové misie, ktoré boli plánované na koniec septembra pred birmovkou a mali ich viesť bratia františkáni z Centra novej evanjelizácie v Beckove. Ich harmonogram sa skomplikoval ohlásenou návštevou pápeža Františka na Slovensku. Napokon si nedokázali nájsť čas pre vedenie misií v našej farnosti, čo je mi veľmi ľúto.

3. KRESŤANSKÝ ŽIVOT A SVIATOSTI

Sviatosť krstu

V uplynulom roku sme v našej farnosti pokrstili 41 detí, zväčša batoliat. V Spišskom Štvrtku 27, v Dravciach 6, v Bukovinke 3, v Dlhých Strážach 5. Jedna dospelá osoba sa pripravuje na prijatie krstu a iných sviatostí. Sprevádzame ju v našich modlitbách.


Deti treba po narodení v primeranom čase priniesť na krst. Toto obdobie sa nemá zbytočne predlžovať. Príprava na krst je jednoduchá. Pozostáva z jedného stretnutia rodičov a krstných rodičov s kňazom. Rodičia prinášajú rodný list dieťatka, z ktorého sa odpisujú údaje do farskej matriky. Krstní rodičia prinášajú svoje krstné listy. Majú v nich zapísané, že sú katolíci a poznačené všetky sviatosti, ktoré prijali. Je dôležité, aby mali sviatosť birmovania. Ak žijú v partnerskom zväzku, vyžaduje sa, aby to bolo sviatostné manželstvo. Krstný rodič je totiž garantom kresťanskej výchovy dieťatka a nemá to byť osoba, ktorá žije v ťažkom hriechu alebo je postihnutá cirkevným trestom (napr. zdravotníci asistujúci pri potratoch, suspendovaní kňazi atď.).


Sviatosť eucharistie

UCHOVÁVANIE EUCHARISTIE A ADORÁCIE

Sviatosť eucharistie je uchovávaná v štyroch kostoloch a v dvoch kláštorných kaplnkách. V Spišskom Štvrtku slávime sv. omšu každý deň, v Dravciach a v Dlhých Strážach trikrát týždenne, v Bukovinke dvakrát do týždňa. Počas pandémie sme poriadok bohoslužieb častejšie prispôsobovali aktuálnym podmienkam. Okolnosti nás učia využívať v niektorých situáciách aj mimoriadne prostriedky tzv. individuálnej pastorácie, keď sv. prijímanie udeľujeme i mimo sv. omše. Dobre funguje i návšteva chorých, ktorá už nie je iba prvopiatkovou záležitosťou. Za službu chorým ďakujeme aj mimoriadnym vysluhovateľom sv. prijímania.


Každý rok bývajú v našich kostoloch celodenné adorácie. V Spišskom Štvrtku a v Dlhých Strážach sa adorácia Najsvätejšej sviatosti koná častejšie.


PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

K prvému sv. prijímaniu pristúpilo v uplynulom roku v našej farnosti 43 detí. V Spišskom Štvrtku 27, v Dravciach a Bukovinke spolu 10, v Dlhých Strážach 6. Väčšina z týchto detí už po slávnosti prvého sv. prijímania do kostola s rodičmi neprichádza.


Prosím rodičov, ktorí pripravujú deti v tomto roku, aby s nimi prichádzali na bohoslužby a doma sa s nimi modlili. Nech im často vysvetľujú a pripomínajú podstatu toho, čo je sv. prijímanie a sv. omša, aby sa nestalo, ako po minulé roky, že deti vnímajú slávnosť prvého sv. prijímania len ako hostinu, pri ktorej dostávajú od príbuzných darčeky. Rodičom pripomínam, že takéto rodinné oslavy nemajú deťom organizovať pred slávnosťou prvého sv. prijímania v kostole.


APLIKÁCIA SV. OMŠÍ

V katolíckej cirkvi je zvyk, že kňaz aplikuje sv. omšu na určitý úmysel. Vždy v nedeľu a prikázaný sviatok musíme vo farnosti sláviť sv. omšu Pro Populo, čiže za Boží ľud našej farnosti. Tento úmysel slávime každú nedeľu v inom kostole. Ak je prikázaný sviatok počas týždňa, slávime tento úmysel v Spišskom Štvrtku. Okrem toho slávime raz mesačne povinné sv. omše za nové kňazské a rehoľné povolania, za zosnulých bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov našej rehole, po jednej sv. omši za živých a zosnulých členov šľachtickej rodiny Csákyovcov, za členov Rytierstva Nepoškvrnenej a Ružencového spoločenstva a jednu sv. omšu za našich dobrodincov a na ich úmysel. Musíme taktiež slúžiť sv. omše za aktuálne zosnulých kňazov našej rehoľnej provincie.


Prosíme preto, aby ste pri dávaní úmyslov sv. omší boli umiernení a do obálky, ktorú spolu s omšovým milodarom prinášate správcovi farnosti, nedávali viac, ako jeden úmysel. Ďalší úmysel od vás prijmeme opäť po odslúžení toho, ktorý ste už dali. Takto zabezpečíme, aby nikto nemusel čakať na sv. omšu za svojich príbuzných pridlho. Niektorí napriek tejto zásade dávate do obálky aj 8 či 10 úmyslov. V prípade, že vo vašom kostole sa slúži 12 sv. omší za mesiac, je takýto prístup veľmi necitlivý k ostatným. Rovnako buďte umiernení pri písaní dátumov, kedy má byť omša odslúžená. V prípade výročia smrti a životného jubilea váš úmysel vždy uprednostníme. Ak ale na to nie je podobný dôvod, treba počkať, kým na vás dôjde rad. Z dôvodu množstva pohrebov nie je tiež v niektorých kostoloch možné prijať od vás úmysly za jedného zosnulého na dvanásť mesiacov dopredu.


Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania je zavŕšením kresťanskej iniciácie. Spolu s krstom a eucharistiou je akoby dokončením vovedenia človeka do kresťanského života. Nie je nevyhnutná k tomu, aby sme boli spasení. Nepotrebujeme ju ani k tomu, aby sme mohli mať sobáš v kostole (tam stačí, že jeden zo snúbencov je pokrstený). Vyžaduje sa však, aby ju prijal ten, kto má svedčiť o viere a vovádzať do kresťanského života iných. Preto môžu byť kňazmi, katechétmi, krstnými a birmovnými rodičmi iba tí, ktorí ju prijali.


V našej farnosti prijalo birmovanie v minulom roku 56 birmovancov. Birmovku sme vyslúžili v Spišskom Štvrtku 42 birmovancom a v Dlhých Strážach 14 birmovancom. Počas prípravy, ktorá bola z pandemických dôvodov krátka a zameraná len na tie najpodstatnejšie veci (náuka o kresťanskej morálke a sviatostiach) sme vyradili veľa, až 28 kandidátov. Mnohí neabsolvovali ani polovicu stretnutí, po celý rok prípravy neboli vôbec v kostole, nepristupovali k sviatostiam ani sa nijakým spôsobom nezaangažovali v živote farnosti. Pochopiteľne, takíto ľudia nemôžu byť cirkvou poverení uvádzať do kresťanského života kohosi iného. Birmovanie však môžeme prijať kedykoľvek aj vo vyššom veku. U dospelých sa len vyžaduje, aby žili aktívnym kresťanským životom a pristupovali ku sviatostiam (sv. spoveď, sv. prijímanie), nemusia absolvovať žiadnu dlhú prípravu ani skúšky, preto povzbudzujem dospelých, ktorí birmovanie neprijali v období dospievania, aby ma kontaktovali a ja im rád pomôžem.


Som rád, že príprava na birmovku pomohla aspoň niektorým mladým začleniť sa do života nášho farského spoločenstva. Nie je ich úplne málo, preto cítim veľkú satisfakciu za čas a námahu, ktorú sme im v minulom roku venovali.


Sviatosť zmierenia

Mnohí veriaci našej farnosti sa často spovedajú. Hoci u nás pretrváva aj chvályhodný zvyk spovedať sa pred veľkými sviatkami a pred prvým piatkom mesiaca, je dobré, že mnohí pristupujú k spovedi vždy, keď to potrebujú. Kresťan by totiž nemal ani chvíľu žiť v ťažkom hriechu, ale ustavične by mal byť spojený s Kristom. Stále viac ľudí to chápe, preto sa spovedajú viac priebežne, ako nárazovo a príležitostne. Myslím, že tento trend je dobrý a odráža kresťanskú formáciu, ktorú už mnohí dospelí kresťania dostávajú. Vďaka tomu, že vo farnosti pôsobí viac kňazov a aj kňazi z okolia sú otvorení a ochotní, mnohí máme svojich stálych spovedníkov, ktorí už poznajú naše životné situácie a na ktorých sa i v čase zlej pandemickej situácie a zatvorených kostolov vieme obrátiť a dohodnúť sa s nimi na stretnutí.


K sviatosti zmierenia treba pristupovať s túžbou nežiť v hriechu. Preto ju nie je možné vysluhovať tým, ktorí permanentne zotrvávajú vo vážnom hriechu, často verejne známom. Najčastejšie ide o prípady partnerského spolužitia bez manželského zväzku, alebo môže ísť aj o užívanie antikoncepčných tabletiek, ktoré majú abortívne účinky či o prácu, pri ktorej vykonávame ťažko nemorálne úkony... Ak nie je u penitenta vôľa usporiadať svoju životnú situáciu v zhode s evanjeliom, spovedník mu nesmie udeliť rozhrešenie ani v prípade, že človek chce pristúpiť k sv. prijímaniu pri rodinnej slávnosti a pod. Príprava na sv. spoveď má zahŕňať nielen spoznanie svojich hriechov ale aj hľadanie spôsobu, ako žiť bez nich. U rodičov je dôležité spytovať si svedomie i vzhľadom na to, ako žijú ich dospievajúce či dospelé deti, hlavne ak je verejne známe, že hriech sa deje ešte pod ich vlastnou strechou a s ich súhlasom.


Sviatosť manželstva

V minulom roku prijalo v našej farnosti sviatosť manželstva 11 párov. V Spišskom Štvrtku 7, v Dravciach 1, v Dlhých Strážach 3 páry. Prajeme týmto dvojiciam, aby ich sprevádzalo Božie požehnanie a radosť zo vzájomného sebadarovania. Aj ďalšie snúbenecké páry prejavili vôľu uzavrieť manželstvo v budúcom roku. Ich príprava môže prebiehať na fare, v blízkosti máme však aj niekoľko centier, kde predmanželskú prípravu vykonávajú kvalifikovaní lektori. Táto príprava prebieha v spoločenstve vedenom zvlášť na to vyškoleným kňazom, preto ju odporúčame všetkým, ktorí chcú svoje životné rozhodnutie urobiť zrelo a zodpovedne. Koná sa počas víkendov a je o ňu veľký záujem, preto odporúčame párom, aby sa na ňu prihlasovali hneď potom, ako sa zasnúbia.


Sviatosť kňazstva

Na prijatie sviatosti kňazstva sa v našej farnosti pripravuje jeden kandidát, Kamil Oravec. Kamil je gréckokatolík, preto sa formuje v kňazskom seminári v Prešove. Na nášho bohoslovca pamätajme v modlitbách. Naďalej zachovajme dobrý zvyk modliť sa za duchovné povolania hneď po skončení sv. omše.


Sviatosť pomazania chorých

Sviatosť pomazania chorých sme v tomto roku vysluhovali mimoriadne často. Mnohí starší či vážne chorí ľudia si uvedomujú, že pandémia môže spôsobiť rýchle a vážne komplikácie ich zdravotného stavu, preto o pomazanie žiadajú častejšie. V prípade ľudí, ktorí už fyzicky alebo psychicky nie sú schopní spovedať sa, nahrádza pomazanie chorých aj sviatosť zmierenia. Preto sa nebojme osloviť kňazov, ak máme doma najmä ležiacich ľudí, ktorí už dlho nepristupujú k sviatostiam. Pripomínam, že príbuzných viaže pod ťažkým hriechom etická povinnosť zabezpečiť umierajúcemu prístup k zaopatreniu kresťanskými sviatosťami.

4. PROBLEMATIKA KREMÁCIE

Stále častejšie sa stáva, že našich príbuzných nechávame po smrti spopolniť. V minulosti kresťania túto prax zavrhovali, pretože bola pre pohanov vonkajším znakom popierania viery v zmŕtvychvstanie tela. Dnes už Cirkev kremáciu zosnulých dovoľuje s podmienkou, že nie je mienená ako popretie kresťanskej viery v zmŕtvychvstanie. Pre tieto prípady máme aj zvláštne liturgické pohrebné obrady a modlitby.


Chcem ale upozorniť na to, že v našej farnosti sa šíri nevhodná prax uchovávania popola zosnulých v domácnostiach. Tento prístup sa prieči kresťanskej etike. Ostatky zosnulých majú byť neodkladne pochované na posvätnom mieste. Môžu byť aj rozptýlené vo vetre. Tam, kde sa rozptýlenie vykoná, treba podľa vyjadrenia Svätej stolice umiestniť tabuľku s informáciou o mene zosnulého a dátumom jeho narodenia a smrti. Kresťanská viera v dôstojnosť ľudskej osoby a vo vzkriesenie tela vylučuje nekonečné prechovávanie ostatkov zosnulých v domácnostiach, ako aj nosenie ich popola pri sebe na spôsob talizmanov či anonymné rozsýpanie v prírode za účelom opätovného splynutia s matkou zemou.

5. HOSPODÁRSKE ZÁLEŽITOSTI

Naše cirkevné spoločenstvo spravuje i hmotné dobrá. V minulosti nemohla vzniknúť farnosť, ktorá by nemala primerane zabezpečené príjmy na udržanie kostola, fary a božích služobníkov. Naša farnosť spravuje majetky, ktoré patrili k historickým farám v Spišskom Štvrtku a v Dravciach. Ku kostolom v Dlhých Strážach a v Bukovinke sa neviažu žiadne majetky, z ktorých by mali príjem. Súčasné cirkevné právo definuje, že tento benefit má slúžiť pre božský kult, na slušné materiálne zabezpečenie kléru a iných služobníkov, na financovanie diel posvätného apoštolátu a dobročinnej lásky najmä voči chudobným. Už pred rokom som vo svojej správe uviedol, že hoci farnosť vlastní pomerne veľa zeme, príjem z nájmov je pomerne nízky, takmer zanedbateľný.


Po novej nájomnej zmluve na pozemky v katastri obce Spišský Štvrtok uzatvorenej pred koncom minulého roka sa nám koncom tohto kalendárneho roka podarilo uzavrieť podobnú nájomnú zmluvu na farské pozemky v katastri obce Dravce. Nové zmluvy zodpovedajú štátnym aj cirkevným právnym normám. Boli pripravené a následne aj schválené biskupskou kúriou, ktorá rovnako určila výšku nájmov podľa trhovej ceny.


V budúcnosti môžeme v spolupráci s hospodárskou radou hľadať spôsoby, ako získať benefity aj z ďalších farských pozemkov, ktoré nie sú dodnes v žiadnom nájme, alebo sú neoprávnene využívané tretími osobami bez náležitého vysporiadania.


Spišský Štvrtok

Budova farského úradu a tzv. Starej školy prechádzajú priebežne rekonštrukciami. V tomto roku bola upravená chodba pri kaderníctve, kde sa vytvorila aj nové toaleta. Ďakujeme majstrom, ktorí tieto práce urobili nezištne. Bola tiež upravená prostredná časť budovy, v ktorej vznikla útulňa pre pútnikov a turistov - nová kuchyňa, dve veľké ubytovacie izby a dve kúpeľne. Práce urobili v jarných mesiacoch mladí majstri z východu Slovenska pod vedením brata Jána. Rekonštrukcia bola hradená z milodaru františkánskej terciárky z Bratislavy, väčšinu ostatných nákladov sme uhradili z rozpočtu rehoľnej komunity a z peňazí, ktoré následne ako milodary nechávali naši hostia. Chlapi urobili aj chodníky okolo farskej budovy, opravovali múr okolo kostola. Bol pekne obnovený kríž pri fare. Vo farskej budove v súčasnosti pracujeme na obnove dvoch izieb a jednej kúpeľne. Po skončení týchto prác bude vrchné poschodie kompletne obnovené. Ďakujeme tým, ktorí nám často úplne nezištne pomáhajú vo svojom voľnom čase zveľaďovať toto krásne miesto.


Hoci technický stav farského kostola je neutešený, v ešte väčších ťažkostiach je vzácna gotická Kaplnka Nanebovzatia, do ktorej už roky tečie voda. Po desiatich rokoch odborných výskumov a práce projektantov sme na jar získali všetky povolenia potrebné k začiatku obnovy tejto národnej kultúrnej pamiatky. Požiadali sme Ministerstvo kultúry o dotáciu a bola nám schválená štátna pomoc vo výške 490 000 eur. Následne musela farnosť v jeseni vykonať náročný a nie lacný proces verejného obstarávania, ktorý sa ukončil podpisom zmluvy s víťaznou firmou zodpovedajúcou za obnovu kaplnky, ktorá by mala prebehnúť v nasledujúcich dvoch rokoch. Do konca roka 2023 by teda mala byť komplexne obnovená tzv. dolná kaplnka s podzemnou chodbou a jej vonkajšie okolie a osvetlenie. Súčasťou projektu je aj reštaurovanie vonkajšej stredovekej maľby. Cena prác bola v súťaži ustálená na výške 669 600 eur. Na účel tohto projektu bol zriadený transparentný účet, na ktorý nám prichádzajú milodary od dobrodincov z celého sveta.


Som nesmierne rád, že na podporu tohto diela vyvinuli mnohí z vás veľké osobné úsilie. Preukázali ste nesmiernu obetavosť a kreativitu, vďaka čomu som si istý, že i keď zatiaľ nemáme všetky potrebné prostriedky, projekt sa s Božím požehnaním podarí dokončiť a aj v prípade zadlženia vieme svojím tempom v priebehu niekoľkých rokov túto výzvu zvládnuť. Následne nás čaká ešte veľa práce na hornej kaplnke a samotnom kostole. Na ňom sme v minulom roku opravili aspoň nefungujúce bleskozvody.


Po zlepšení počasia sa po novom roku začne opravovať kaplnka. Kúpili sme aj nový korpus na kríž za dedinou v smere na Hrabušice (ďakujeme Bohu známemu dobrodincovi), kríž opravíme a požehnáme.


K 1. januáru 2021 bol stav finančných prostriedkov farnosti Spišský Štvrtok nasledovný:

Pokladňa: 137,87 € Účet: 27 138,65 €


Príjmy v roku 2021

Zvonček - Sp. Štvrtok: 10 784,59 €

Príspevok z filiálky Dravce: 1 164,00 €

Príspevok z filiálky Dlhé Stráže: 960,00 €

Príspevok z filiálky Bukovinka: 297,00 €

Dary na kostol: 15 950,90 €

Dotácia Obnovme svoj dom: 490 000,00 €

Dotácia obec: 600,00 €

Zbierka na opravu kostola a kaplnky, milodary od turistov: 25 882,30 €

Nájmy: 2 671,18 €

Energie uhradené nájomcami: 1 360,00 €

Úhrada Ruppki - časť za bleskozvod: 2 727,27 €

Zbierky (odosielané): 5 148,12 €

Príjmy za časopisy: 37,50 €

Ostatné príjmy: 4 126,53 €

Príjmy spolu: 561 709,39 €


Výdavky v roku 2021

Vodné a stočné: 468,90 €

Elektrická energia - kostol: 1 056,00 €

Elektrická energia - farské budovy: 1 773,47 €

Plyn - kostol: 1 081,06 €

Plyn - farské budovy: 5 130,95 €

Opravy: 27 265,77 € (útulňa pre pútnikov: 13 098,62 €; bleskozvod: 5 454,54 €)

Verejné obstarávanie: 2 500,00 €

Splátka pôžičky: 3 500,00 €

Daň z príjmu právnických osôb: 315,31 €

Poistné budov: 381,95 €

Daň z nehnuteľnosti: 340,63 €

Odoslané zbierky: 4 563,21 €

Príspevky do fondov ordinariátu: 353,25 €

Bohoslužobné výdavky: 1 270,45 €

Časopisy: 170,00 €

Kancelárske potreby, telefóny, poštovné: 2 054,10 €

Výdavky na organizované akcie: 1 015,32 €

Ostatné výdavky: 2 016,29 €

Výdavky celkom: 55 256,66 €


Stav finančných prostriedkov k 31.12.2021:

Pokladňa: 1 173,49 € Bežný účet: 24 254,34 Transparentný účet: 513 000,55 €

Spolu: 538 428,38 €

Dravce

Kostol v Dravciach sa radí medzi najvýznamnejšie národné kultúrne pamiatky na Slovensku. V stredoveku bol súčasťou kláštorného komplexu mníchov antonitov. Dnes sa pripravuje jeho technicky náročná obnova, ktorá by mala pomôcť odstrániť vlhkosť muriva. Tá spôsobuje vnútri kostola klímu, pri ktorej je nám nielen zima, ale degradujú aj vzácne stredoveké a barokové umelecké diela. Na ich obnovu bolo v posledných desaťročiach vynaložené množstvo peňazí, po krátkom čase sú však opäť vážne poškodené. V tomto roku pokračovala v levočských reštaurátorských ateliéroch obnova bočného oltára. Na kostole bol urobený architektonicko-historický výskum. Tieto práce podporilo Ministerstvo kultúry dotáciami vo výške 27 000 eur. S podporou ministerstva môžeme rátať i do ďalších rokov.


V blízkej budúcnosti (horizont 1 - 2 rokov) nás okrem dokončenia obnovy oltára čaká aj príprava projektovej dokumentácie k celkovej obnove stavby. Pokúsime sa následne získať veľkú dotáciu tak, ako sme to urobili pri Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku.


K 1. januáru 2021 bol stav finančných prostriedkov filiálky Dravce nasledovný:

Pokladňa: 122,42 € Účet: 28 111,17 €


Príjmy v roku 2021

Zbierky zo zvončekov v nedele a prikázané sviatky: 4 931,91 €

Z toho zbierka na oltár 2 652,66 €

Ostatné zbierky pravidelné /charita, misie atď./: 1 206,82 €

Milodary: 2 335,00 €

Príjem za prenájom pôdy: 275,75 €

Príspevky z fondov: 27 000,00 €


Výdavky v roku 2021

Bohoslužobné výdavky: 311,43 €

Režijné výdavky: 31 064,00 €

Elektrická energia: 884,42 €

Náklady na prevádzku fary: 1 164,00 €

Ostatné výdavky 46,13 €


Stav finančných prostriedkov k 31.12.2021:

Pokladňa: 305,24 € Účet: 29 001,03 €

Bukovinka

Náš kostol je nový a nevyžaduje si takmer nijaké náklady na svoju prevádzku. Do roku 2021 sme vstúpili s trochou našporených peňazí, nebolo ich veľa po predchádzajúcej investícii do okien dolnej miestnosti, dverí a fasády kostola. I tak sme však urobili pár pekných vecí. Na jar sme pri brigáde upratali dolnú miestnosť, do ktorej sme zniesli mnoho vecí zo sakristie, čím sa tento priestor stal trocha vzdušnejší. Začiatkom leta sme riešili problémy so strechou a zatekaním vody do presbytéria kostola. Na cintoríne pribudla nádrž na dažďovú vodu, boli prebrúsené vonkajšie dvere do sakristie.


Farská rada odmietla môj návrh na výhodnú kúpu malého píšťalového organa zo zrušeného kostola v Holandsku. Rozhodla sa však zaobstarať pre náš kostol nový zvon v podobnej hodnote, z čoho mám radosť. Následne sme z dvoch cenových ponúk spoločne vybrali zhotoviteľa diela, majstra Róberta Slíža z Rožňavy. V zbierke ste čoskoro dali dokopy potrebnú sumu. Zmluva už je podpísaná a záloha je vyplatená. Zvyšok bez väčších problémov uhradíme po dodaní zvona, ktorý by mal byť hotový v lete pred odpustom.


V novom kalendárnom roku pripomenieme pánu starostovi jeho prísľub upraviť vjazd na kostolný dvor, ktorý sa mu v tomto roku nepodarilo naplniť. Bol by som rád, keby sa nám podarilo vyhotoviť vkusné sedadlá pre kňaza a miništrantov či iné drobné investície, ktoré s Božou pomocou dokážeme v rámci svojich možností uskutočniť. Ak sa to podarí, zaobstaráme i novú skriňu do sakristie, ktorú by sme následne vymaľovali.


K 1. januáru 2021 bol stav finančných prostriedkov filiálky Bukovinka nasledovný:

Pokladňa: 2 305,91 €

Príjmy v roku 2021

Ofera: 1 666,60 €

Zbierky na odoslanie: 356,50 €

Milodary: 603,00 €

Milodary na zvon: 7 340,00 €

Ofera na faru: 289,20 €


Výdavky v roku 2021

Odoslané zbierky: 356,50 €

Ofera na faru: 289,20 €

Mesačný poplatok: 324,00 €

Energie - elektrina: 312,00 €

Bohoslužobné pomôcky: 549,07 €

Réžia: 200,00 €

Záloha na zvon: 7 000,00 €


Stav finančných prostriedkov k 31.12.2021:

Pokladňa: 3 530,44 €

Dlhé Stráže

Kostol v Dlhých Strážach je pomerne novou stavbou. Po niekoľkých desaťročiach od poslednej obnovy si jeho údržba nevyžaduje vysoké finančné náklady. Farská rada od počiatku mojej prítomnosti vo farnosti avizuje záujem zveľadiť interiér kostola. Je pravda, že liturgický priestor presbytéria nezodpovedá súčasným liturgickým predpisom ani estetickým požiadavkám a na Slovensku je už málo kostolov, ktoré by tieto záležitosti nemali ešte vyriešené. Sťažujete sa i na zlý stav okien. Na jarnom zasadnutí hospodárskej rady sme odsúhlasili ich repasovanie. Nenašiel sa však nikto, kto by sa do tejto práce dal. Taktiež sme odsúhlasili úpravu steny medzi kostolom a sakristiou. Po výmene radiátorov za nízke a zamurovaní okien do sakristie mala vzniknúť stena, na ktorú by sme mohli umiestniť novú, umelecky hodnotnú krížovú cestu, ktorú chce venovať vášmu kostolu zatiaľ anonymný dobrodinec. Ani v tejto veci sa však počas roka nič významné neurobilo. Riešenie presbytéria (nový oltár, ambona, svätostánok, výtvarné riešenie priestoru) podlieha schváleniu diecéznou liturgickou komisiou. Teológ, ktorého na túto úlohu menoval biskupský úrad, si zatiaľ nenašiel vhodný čas na návštevu vášho kostola, preto nevypracoval ani žiaden posudok. Na družstve je uskladnený náš historický organ. Na jeho záchranu a obnovu, ktorá by stála okolo 10 000 eur, sa nám taktiež v minulom roku nepodarilo vykonať nič.


V novom roku by bolo dobre nájsť v obci niekoľko šikovných ľudí ochotných dať sa do práce a urobiť aspoň jednoduchšie a finančne menej náročné úpravy na zveľadenie nášho kostola, ku ktorým nie je potrebné získavanie žiadnych mimoriadnych povolení.

K 1. januáru 2021 bol stav finančných prostriedkov filiálky Dlhé Stráže nasledovný:

Pokladňa: 265,14 € Účet: 6 084,55


Príjmy v roku 2021

Zvonček: 2 301,26 €

Milodary: 620,00 €


Výdavky v roku 2021

Bohoslužobné a liturgické pomôcky: 664,21 €

Energie - plyn: 176,48 €

Energie - elektrina: 374 €

Voda: 5,24 €

Bežné nákupy (kvety, hygiena): 159,6 €

Náklady na prevádzku fary: 960,00 €

Bankové poplatky: 33,5 €


Stav finančných prostriedkov k 31.12.2021:

Pokladňa: 201,51 € Účet: 6 696,41 €


193 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page