top of page
  • br. Jozef

Výročná správa o stave farnosti za rok 2022

Aktualizováno: 1. 1. 2023

Farnosť Spišský Štvrtok tvorí Boží ľud bývajúci v obciach Spišský Štvrtok, Dravce, Bukovinka, Dlhé Stráže a Mečedeľovce. Duchovný život farnosti sa sústredí okolo štyroch kostolov. Filiálka Mečedeľovce nemá kostol ani iné posvätné miesto, kde by sa konali bohoslužby. Ku kresťanskej viere sa tam prakticky hlásia už len dve osoby.

Sv. omše sa slávia aj v kaplnke historického kláštora v Spišskom Štvrtku (pre obyvateľov centra sociálnych služieb), v kaplnke rehoľnej komunity na fare, ako aj v domoch nádeje v Spišskom Štvrtku a v Dlhých Strážach. V gotickej Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie pri farskom kostole sa v tomto roku už sv. omše neslávili, pretože prebieha prvá fáza jej komplexnej obnovy.


Bohoslužby z farského kostola sú vysielané online prostredníctvom internetu a bohoslužby z filiálneho kostola v Dlhých Strážach vysiela miestna káblová televízia. Niektorí veriaci našej farnosti z rodinných či praktických dôvodov navštevujú kostoly v okolitých mestách a dedinách. Farnosť má vlastnú internetovú stránku.


Posvätná služba a ohlasovanie evanjelia

Veriacim farnosti Spišský Štvrtok slúžia traja rehoľní kňazi a jeden rehoľný brat z Kláštora Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku. Sídlom rehoľnej komunity je farská budova. Evanjelium sa ohlasuje aj v troch školách, kde pôsobia tri laické katechétky a jeden rehoľný kňaz. Ohlasuje sa i v rodinách, kde túto úlohu nesú na pleciach veriaci otcovia a matky.


Pri každom kostole pomáhajú kňazom kostolníci, organisti, miništranti, mimoriadni vysluhovatelia sv. prijímania, speváci, lektori, členovia pastoračných a hospodárskych rád, ženy, ktoré kostoly upratujú a zdobia ako aj mnohí ďalší pomocníci a pomocníčky.


Všetkým. ktorí prispievajú k chodu farnosti a starajú sa o dôstojný priebeh bohoslužieb v našich kostoloch ako aj všetkým, ktorí dávajú dobrí príklad kresťanského života osotatným, zo srdca ďakujem a vyprosujem im Božie požehnanie a vytrvalosť v nezištnom konaní dobra!


V mene svojom i mojich spolubratov prosím o odpustenie každého, voči komu sme sa pri našej službe prehrešili akýmkoľvek spôsobom.

Spoločenstvo spoločenstiev

Treba poďakovať i rôznym spoločenstvám, ktoré medzi nami pôsobia pre dobro našej farnosti. Myslím tu na Ružencové spoločenstvo, Rytierstvo Nepoškvrnenej, Charizmatickú obnovu v Duchu Svätom, Modlitby matiek, Rómske spoločenstvo či rôzne iné cirkevné hnutia pôsobiace medzi nami.


Veľmi pekným spoločenstvo sú seniori zo Spišského Štvrtku i folklórny súbor Štvrtočan. Hoci to nie sú cirkevné spoločenstvá, v živote farnosti zohrávajú veľmi peknú a dôležitú úlohu, preto dnes ďakujem osobitne aj im.


Ďakujem za vynikajúcu spoluprácu s miestnymi samosprávami a ich predstaviteľmi. V jednej z obcí, v Spišskom Štvrtku, ukončil službu starostu pán Ing. Ján Greš. Som mu vďačný za čas naplnený porozumením a ochotou slúžiť všetkým obyvateľom Spišského Štvrtku. Teším sa na plodnú spoluprácu s novým pánom starostom.


Farská charita

V našej farnosti pôsobí farská charita. Ďakujem všetkým, ktorí nezištne pomáhajú ako dobrodinci alebo dobrovoľníci. Finančnými príspevkami zo zásady nikomu nepomáhame. V pokladni farskej charity je k dnešnému dňu 262,19 eur. Pomoc farskej charity spočíva v tom, že chudobnejšia rodina dostane pred sviatkami nákup potravín, alebo sa zabezpečí konkrétna vec, ktorú rodina potrebuje. Robíme to diskrétnym oslovením solventnejších ľudí, alebo verejnou zbierkou (napr. šatstvo, hygienické či školské potreby). V tejto oblasti môžete pomáhať i tak, že nás upozorníte na ľudí, ktorí takúto pomoc potrebujú.


Utečenci z Ukrajiny

Naše farské spoločenstvo urobilo v tomto roku pekné gesto prijatím utečencov z Ukrajiny. Prví k nám dorazili takmer hneď po začiatku ruskej invázie. Postupne odchádzali a prichádzali ďalší. Spolu sme ubytovali v hosťovských izbách na fare 15 osôb z Ukrajiny. Poslední od nás odišli začiatkom júna. S väčšinou z nich sme stále v kontakte. Sú nám veľmi vďační a na Spišský Štvrtok milo spomínajú. Niektorí sa sem vrátili na krátku návštevu.


Ďakujem všetkým farníkom, ktorí urobili podobné gesto a prijali Ukrajincov do svojich rodín alebo priestorov. Mnohí z vás týmto rodinám najrôznejším spôsobom pomáhali a prijali ich ako svojich. Chudobný Pán Ježiš nezabúda na tých, ktorí sa s ním ako sv. Martin podelili o polovicu svojho plášťa.


Koledníci Dobrej noviny

Vo vianočnom čase urobili deti v našej farnosti takisto krásne gesto kresťanskej lásky. Pri koledníckej akcii Dobrá novina vyzbierali po domoch v Spišskom Štvrtku nemalú sumu, ktorou prispeli na misijné projekty v Afrike. V mene Pána Ježiša im ďakujem za sviatočný čas, ktorý obetovali pre dobro iných a verím, že pod dojmom krásnych zážitkov pôjdu koledovať i na budúci rok.

Služba posväcovania

Sviatosť krstu

Deti treba po narodení v primeranom čase priniesť na krst. Toto obdobie sa nemá zbytočne predlžovať. Príprava na krst je jednoduchá. Pozostáva z jedného stretnutia rodičov a krstných rodičov s kňazom. Rodičia prinášajú rodný list dieťatka, z ktorého sa odpisujú údaje do farskej matriky. Krstní rodičia prinášajú svoje krstné listy. Majú v nich zapísané, že sú katolíci a poznačené všetky sviatosti, ktoré prijali. Je dôležité, aby mali sviatosť birmovania. Ak žijú v partnerskom zväzku, vyžaduje sa, aby to bolo sviatostné manželstvo. Krstný rodič je garantom kresťanskej výchovy dieťatka a nemá to byť osoba, ktorá žije v ťažkom hriechu alebo je postihnutá cirkevným trestom (zdravotníci asistujúci pri potratoch, suspendovaní kňazi žijúci v neusporiadaných vzťahoch atď.).


V tomto roku sme pokrstili v našej farnosti 42 detí.

Spišský Štvrtok 28. Dravce 4, Bukovinka 3, Dlhé stráže 7


Sviatosť eucharistie

Sviatosť eucharistie je uchovávaná v štyroch kostoloch a v dvoch kaplnkách (komunitná kaplnka na fare a kaplnka v Centre sociálnych služieb. V Spišskom Štvrtku slávime sv. omšu každý deň, v Dravciach a v Dlhých Strážach trikrát týždenne, v Bukovinke dvakrát do týždňa. V Mečedeľovciach príležitostne.


Dobre funguje návšteva chorých, ktorá nie je iba prvopiatkovou záležitosťou. Sv. prijímanie nosievajú chorým a starým ľuďom i mimoriadni vysluhovatelia sv. prijímania.


I tento rok boli v našich kostoloch celodenné adorácie. V Spišskom Štvrtku a v Dlhých Strážach sa adorácia Najsvätejšej sviatosti koná častejšie.


K prvému sv. prijímaniu pristúpilo v uplynulom roku v našej farnosti 36 detí.

Spišský Štvrtok 28, Dravce 3, Bukovinka 1, Dlhé Stráže 4. Väčšina z týchto detí už po slávnosti prvého sv. prijímania do kostola s rodičmi neprichádza.


V tomto roku sa prihlásilo na prípravu v Spišskom Štvrtku 17 detí (1 je z Dlhých Stráží) a v Dravciach 7 detí (2 z nich sú z Bukovinky a 1 z Jánoviec).


Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania je zavŕšením kresťanskej iniciácie. Spolu s krstom a eucharistiou je akoby dokončením vovedenia človeka do kresťanského života. Nie je nevyhnutná k tomu, aby sme boli spasení. Nepotrebujeme ju ani k tomu, aby sme mohli mať sobáš v kostole (tam stačí, že jeden zo snúbencov je pokrstený). Vyžaduje sa však, aby ju prijal ten, kto má svedčiť o viere a vovádzať do kresťanského života iných. Preto môžu byť kňazmi, katechétmi, krstnými a birmovnými rodičmi iba tí, ktorí ju prijali.


V roku 2022 sa sviatosť birmovania v našej farnosti nevysluhovala. V súčasnosti sa na jej prijatie pripravuje 13 mladých ľudí v Spišskom Štvrtku a 8 v Dlhých Strážach. Birmovku by sme chceli zorganizovať koncom júna.


Sviatosť zmierenia

Mnohí veriaci našej farnosti sa často spovedajú. Hoci u nás pretrváva aj chvályhodný zvyk spovedať sa pred veľkými sviatkami a pred prvým piatkom mesiaca, je dobré, že mnohí pristupujú k spovedi vždy, keď to potrebujú. Kresťan by totiž nemal ani chvíľu žiť v ťažkom hriechu, ale ustavične by mal byť spojený s Kristom. Vďaka tomu, že vo farnosti pôsobí viac kňazov a aj kňazi z okolia sú otvorení a ochotní, mnohí máme svojich stálych spovedníkov, ktorí už poznajú naše životné situácie.


K sviatosti zmierenia treba pristupovať s túžbou nežiť v hriechu.

Preto ju nie je možné vysluhovať tým, ktorí permanentne zotrvávajú vo vážnom hriechu, často verejne známom. Ak nie je u penitenta vôľa usporiadať svoju životnú situáciu v zhode s evanjeliom, spovedník mu nesmie udeliť rozhrešenie ani v prípade, že človek chce pristúpiť k sv. prijímaniu pri rodinnej slávnosti a pod. Príprava na sv. spoveď má zahŕňať nielen spoznanie svojich hriechov ale aj hľadanie spôsobu, ako žiť bez nich. Každý, kto takúto cestu hľadá, nájde v spovednici prijatie, pomoc a útechu.


Veriaci, ktorým sa rozpadlo manželstvo, môžu a majú taktiež pristupovať k sviatosti zmierenia a eucharistie. Ich životná situácia je veľmi ťažká a nemajú sa vzdávať posily, ktorú dostanú vo sviatostiach. Cirkev učí, že pokánie a eucharistia nie sú odmenou pre dokonalých, ale posilou pre slabých. Od rozvedených bratov a sestier sa vyžaduje, aby i po civilnom rozvode zachovávali manželskú vernosť. Ak teda nežijú v iných nelegitímnych partnerských zväzkoch či vzťahoch, obracajú sa prostredníctvom svojho farára na diecézneho biskupa a žiadajú o manželskú separáciu od stola a lôžka. Skúsenosť z duchovného sprevádzania takýchto osôb ukazuje, že mnohým tieto životné situácie pomohli vybudovať si úprimný a dôverný vzťah s Ježišom. Prosím teda všetkých, aby takýchto ľudí nesúdili. Prejavme im v ich ťažkostiach skôr súcit a blízkosť.


Sviatosť manželstva

V minulom roku prijalo v našej farnosti sviatosť manželstva 13 párov.

Spišský Štvrtok 7, Dravce 2, Bukovinka 1, Dlhé Stráže 3


Prajeme týmto dvojiciam, aby ich sprevádzalo Božie požehnanie a radosť zo vzájomného sebadarovania. Príprava na sviatosť manželstva môže prebiehať na fare, v blízkosti máme však aj niekoľko centier, kde ju vykonávajú kvalifikovaní lektori. Odporúčame ju všetkým, ktorí chcú svoje životné rozhodnutie urobiť zrelo a zodpovedne. Koná sa počas víkendov a je o ňu veľký záujem, preto odporúčame párom, aby sa na ňu prihlasovali hneď potom, ako sa zasnúbia.


Sviatosť kňazstva

Na prijatie sviatosti kňazstva sa v našej farnosti pripravuje jeden kandidát, Kamil Oravec. Kamil je gréckokatolík, formuje sa v kňazskom seminári v Prešove. Na nášho bohoslovca pamätajme v modlitbách. Naďalej zachovajme dobrý zvyk modliť sa za duchovné povolania hneď po skončení sv. omše.


Sviatosť pomazania chorých

Sviatosť pomazania chorých vysluhujeme chorým a starým ľuďom na požiadanie v kostole alebo u nich doma. V prípade ľudí, ktorí už fyzicky alebo psychicky nie sú schopní spovedať sa, nahrádza pomazanie chorých aj sviatosť zmierenia. Preto sa nebojme osloviť kňazov, ak máme doma najmä ležiacich ľudí, ktorí už dlho nepristupujú k sviatostiam.


Pripomínam, že príbuzných viaže pod ťažkým hriechom etická povinnosť zabezpečiť umierajúcemu prístup k zaopatreniu kresťanskými sviatosťami. Nech s tým nečakajú na posledné chvíle, pretože tie sa nedajú naplánovať a Pán Ježiš nám o našom odchode zo sveta prisľúbil iba jedno – že to bude prekvapenie.


V našej farnosti sme mali v roku 2022 spolu 28 pohrebov.

Spišský Štvrtok: 21, Dravce 3, Bukovinka 1, Dlhé Stráže 3


Väčšina našich príbuzných odchádza zo sveta zaopatrená sviatosťami.

HOSPODÁRSKE ZÁLEŽITOSTI

Naša farnosť spravuje majetky, ktoré patrili k historickým farám v Spišskom Štvrtku a v Dravciach. Ku kostolom v Dlhých Strážach a v Bukovinke sa neviažu žiadne majetky, z ktorých by mali príjem. Súčasné cirkevné právo definuje, že takýto benefit má slúžiť pre božský kult, na slušné materiálne zabezpečenie kléru a iných služobníkov, na financovanie diel posvätného apoštolátu a dobročinnej lásky najmä voči chudobným. Hoci farnosť vlastní pomerne veľa zeme, v porovnaní s jej výdavkami je príjem z nájmov takmer zanedbateľný.


Spišský Štvrtok

a) fara

Budova farského úradu a tzv. Starej školy prechádzajú priebežne rekonštrukciami. V tomto roku sme dokončili obnovu vrchného podlažia na fare. Práce sme financovali z prostriedkov rehoľnej komunity.


b) práce na obnove kaplnky

Od začiatku roka 2022 beží prvá fáza komplexnej obnovy Kaplnky Nanebovzatia. Prebiehajú práce na jej odvodnení a reštaurovaní dolnej kaplnky. Pamiatka už nie je prístupná turistom. Po obnove bude jej interiér vyzerať trocha inak.


V tomto čase o ňu javia zvýšený záujem masmédia a odborná verejnosť. Počas leta ju navštívili reportéri RTVS aj Rádia Lumen. Prebiehala tu časť vedeckého sympózia archeológov z Oxfordskej univerzity.


Stavebné a reštaurátorské práce by mali byť dokončené pred letnými prázdninami. Majú meškanie kvôli problémom so zmenami v projektovej dokumentácii a rozpočte. V súčasnosti sú tieto problémy vyriešené a neočakávame ďalšie podobné zdržania. Na úspech a rýchlosť prác bude vplývať hlavne počasie v najbližších mesiacoch.

Dotáciu z Ministerstva kultúry môžeme čerpať do konca roku 2023. Popri nej musíme však preinvestovať viac ako 180 000 eur z iných zdrojov. Dosiaľ sme zhromaždili zhruba 68 000 eur.


c) Potrebné investície

Po dokončení prác na kaplnke bude potrebné urobiť výmenu kameninových rúr, ktoré majú od kostola odvádzať dažďovú vodu z odkvapov mimo jeho areál. Rúry sú polámané a upchaté. Ich výmena nie je fyzicky ani finančne náročná a celej stavbe veľmi prospeje.


V zlom stave je organ. Treba ho vyčistiť, opraviť a naladiť. Je ale veľký a komplexnú údržbu si nemôžeme momentálne dovoliť, stála by niekoľko desiatok tisíc. Prach, ktorý vzniká pri stavebných prácach ho taktiež poškodzuje.


d) Čo sa nám ešte podarilo

V Spišskom Štvrtku bol na jar vďaka šikovným chlapom obnovený a posvätený kríž na okraji dediny v smere na Hrabušice.


V kostole boli v uplynulom roku zakúpené nové omšové rúcha aj elektronické číselníky.


Ďakujeme tým, ktorí nám často úplne nezištne pomáhajú vo svojom voľnom čase zveľaďovať toto krásne miesto. Aj my, rehoľníci, sa usilujeme každý rok zveľadiť kostol a jeho zariadenie i z našich prostriedkov, ktoré ušetríme dobrým vedením domácnosti.


Stav finančných prostriedkov k 1.1.2022 Účet: 24 254,34 €

Pokladňa: 1 173,49 € Spolu: 25 427,83 €


Transparentný účet: 512 990,55 €

Všetko spolu: 538 418,38 €


Príjmy za rok 2022

Zvonček Sp. Štvrtok: 14 778,46 € Príspevok z filiálky Dravce: 1 164,00 € Príspevok z filiálky Dlhé Stráže: 960,00 € Príspevok z filiálky Bukovinka: 297,00 € Dary na kostol: 7 108,37 € Dotácia obec: 10 000,00 € Príspevok štátu za odídencov: 2 356,00 € Zbierka na obnovu kaplnky: 45 419,11 € Nájom pôdy a budov: 3 426,78 € Energie uhradené nájomcami: 1 837,00 € Zbierky (Charita, Misie, atď...): 9 240,30 € Príjmy za časopisy: 480,20 € Ostatné príjmy: 337,66 € Príjmy spolu: 97 404,88 €


Výdavky v roku 2022

Vodné a stočné: 673,83 € Elektrická energia – kostol: 1 067,00 €

Elektrická energia – farské budovy: 1 709,24 € Plyn – kostol: 2 476,90 € Plyn – farské budovy: 6 354,88 € Opravy: 227 094,98 € Významnejšie opravy: Kaplnka Nanebovzatia: 217 684,78 € Rešt. oltára v dolnej kaplnke: 3 990,00 € Projekt nového schodiska: 1 920,00 €

Daň z príjmu právnických osôb: 611,51 € Poistné budov: 381,95 € Daň z nehnuteľnosti: 340,63 € Odoslané zbierky: 9 836,20 € Príspevky do fondov ordinariátu 444,47 € Bohoslužobné výdavky: 1 777,20 € Časopisy: 614,96 € Kancelárske potreby, telefóny, poštovné: 748,20 € Výdavky na organizované akcie: 44,00 € Ostatné výdavky: 1 073,28 €

Výdavky celkom: 255 249,23 €


Stav finančných. prostriedkov k 31.12.2022

Účet: 29 912,25 €

Pokladňa: 56,90 € Spolu: 29 969,15 €

Transparentný účet: 351 414,88 €

Všetko spolu: 381 384,03 €Dravce

Kostol v Dravciach je veľmi dôležitou národnou kultúrnou pamiatkou. Architektonicko-historický výskum ukázal, že už zhruba tri storočia čelí vážnym statickým problémom a ťažkosťami s vlhnutím muriva. Neustály kolotoč reštaurovania hodnotného dreveného mobiliáru stojí mnoho peňazí, no príčinu problému s vlhkosťou sme zatiaľ nevyriešili.

V tomto roku sme mali začať pracovať na projekte odvodnenia kostola. Keďže sme však narazili na problémy s podobným projektom v Spišskom Štvrtku, rozhodli sme sa vyhľadať iného odborníka na túto problematiku. Verím, že v nasledujúcom roku sa nám podarí nadviazať spoluprácu s architektom, ktorý nám pomôže pripraviť dobrý projekt. O jeho financovanie sa budeme uchádzať pri grantových výzvach Ministerstva kultúry a VÚC.


V roku 2022 bolo dokončené reštaurovanie bočného Oltára Zvestovania Panny Márie. Práce prebiehali v Štátnom oblastnom reštaurátorskom ateliéry v Levoči. Boli vykonané zodpovedne a na vysokej odbornej úrovni. Začiatkom roka vyplatíme konečnú splátku vo výške 12 970 eur. Tieto peniaze boli v našom kostole vyzbierané na tento účel. Časť z nich ešte ostáva časť na financovanie reštaurovania svätostánku, ktorý levočskí majstri nestihli dokončiť.


V roku 2022 sa nám konečne podarilo získať aj povolenie pamiatkového úradu na osadenie pletiva na kostolnú zvonicu. Zatiaľ sa nám to nepodarilo zrealizovať, Povolenie platí tri roky.


Finančná kondícia draveckej filiálky je dobrá. Napriek nemalým investíciám, ktoré sú za nami, máme dnes na účte viac peňazí ako kedykoľvek doteraz. Réžiu kostola zvládame bez problémov. Okrem štandardných príjmov dostáva kostol aj dary od Ružencového spoločenstva, od rehoľníkov z Kláštora Nanebovzatia Panny Márie, často pomáha pán starosta aj iní všímaví ľudia. Ak vytrváme a v zbierke na tretiu nedeľu budeme naďalej takí štedrí, môžeme si v budúcnosti trúfnuť odštartovať ďalšie projekty.


Nezabúdajme, že peniaze z roka na rok strácajú hodnotu. Ak sa im budeme klaňať, nebudú nám slúžiť.


Za zváženie stojí aj možnosť dobrovoľného sprevádzania turistov v letných mesiacoch. Skúsenosť zo Spišského Štvrtku ukázala, že študenti a dôchodcovia, ktorí sa v lete striedajú v službe turistom, dokážu pre kostol vyzbierať značné množstvo milodarov vysoko presahujúce výšku našich nedeľných zvončekov.


Stav finančných prostriedkov k 1.1.2022

Účet: 29 001,03 €

Pokladňa: 305,24 €

Spolu: 29 306,27 €


Príjmy za rok 2022

Zvonček: 8 863,21 €

Z toho zbierka na oltár: 5 221,19 €

Pravidelné zbierky /charita atď./: 1 937,91 €

Milodary: 2 175,00 €

Príjem za prenájom pôdy: 641,75 €


Výdavky v roku 2022

Bohoslužobné výdavky: 952,19 €

Režijné výdavky: 1 028,40 €

El. energia: 835,36 €

Náklady na prevádzku fary: 1 164,00 €

Ostatné výdavky: 49,17 €


Zostatok k 31.12.2022

Účet: 36 840,28 €

Pokladňa: 116,83 €

Spolu: 36 957,11 €


Financovanie obnovy oltára 2018 – 2022

Dotácie z Ministerstva kultúry SR: 28 000,00 €

Zbierka v kostole: 18 694,77 €


Bukovinka

Náš kostol v Bukovinke je nový. Stále je na ňom dosť drobností, ktoré ešte treba dokončiť a objavujú sa už aj potreby drobných opráv, Som rád, že sme nabrali odvahu a pustili sme sa do vecí, ktoré sme dlho pokladali za nemožné. Aj vďaka tomu vo vežičke zvoní nový zvon, ktorý sme posvätili pri odpustovej slávnosti. Ďakujem všetkým štedrým dobrodincom a prajem vám, aby ste na jeho hlas radi pozdvihovali svoju myseľ v modlitbe k Pánu Bohu.

Ďakujeme pánu starostovi a obecnému úradu za upravený vjazd na kostolný dvor.

Ďakujem pánovi Kurucovi za nové sedadlá pre kňaza a miništrantov.

Ďakujem všetkým, ktorí máte svoj kostol radi a príkladne sa oň staráte.


V Novom roku chcem navrhnúť farskej rade myšlienku investície do solárnych panelov, ktoré by minimalizovali našu už i tak nie vysokú energetickú réžiu. Všetky príjmy by sme potom mohli sústrediť na nové projekty, napr. na nejaký spôsob ohrievania, ktorý by nám spríjemnil čas modlitby v zimných mesiacoch.


Stav finančných prostriedkov k 1.1.2022

Pokladňa: 3 530,00 €


Príjmy za rok 2022

Zvonček: 2 443,78 €

Milodary 1 200,00 €

Zbierky na odoslanie: 639,00 €

Zvonček ofera: 481,10 €

Spolu: 8 294,48 €


Výdavky za rok 2022

Bohoslužobné pomôcky: 1 366,65 €

Energie: 321,00 €

Mesačný poplatok: 324,00 €

Odoslané zbierky: 639,00 €

Zvonček ofera: 481,70 €

Doplatok za zvon: 1 062,00 €

Spolu: 4 194,35 €


Zostatok k 31.12.2022

Pokladňa: 4 100,13 €


Dlhé Stráže

Kostol v Dlhých Strážach uspokojivo slúži veriacim aj niekoľko desaťročí od svojej poslednej obnovy. Jeho údržba si nevyžaduje vysoké finančné náklady.


Ako mimoriadny výdavok v tomto roku by som spomenul pár drobných opráv organa, v ktorom majstri okrem iného objavili drevokazný hmyz. Túto záležitosť budeme musieť v budúcnosti riešiť, aby nedošlo k väčším škodám na drevenom zariadení kostola.

Dobrodinec, ktorému zo srdca ďakujeme, venoval nášmu kostolu nové elektronické číselníky. Zakúpili sme nádobu, z ktorej si môžete kedykoľvek naberať svätenú vodu. Vďaka dobrodincom dostal kostol aj nové omšové rúcha.


Stav prostriedkov na účte je od môjho príchodu v roku 2019 takmer zdvojnásobený. I keď som mal vôľu pustiť sa s farskou radou do projektu na obnove presbytéria či kostolných okien, medzi veriacimi badám nechuť voči takýmto zmenám. Pravdepodobne sa nám už nepodarí ani zachrániť váš vzácny historický organ, ktorý stojí v garáži na družstve.


Som však rád, že Dlhé Stráže sú miesto, kde ľudia do kostola prichádzajú a modlia sa. Kostol býva plný v nedeľu a je hojne navštevovaný i cez týždeň. Sú v ňom i malé deti a mládež, do života spoločenstva sú aktívne zapojení seniori aj mladé rodiny. Máte záujem o biblické stretnutia a duchovné obnovy. Mnohé dobré diela vznikajú vďaka iniciatíve pani starostky a iných farníkov. Myslím, že je to určitá charakteristika tohto spoločenstva, ktoré je veľmi pekné a vzácne. Preto je radosť slúžim vám.


Ďakujem za vaše svedectvo viery a rovnako aj za vašu mimoriadnu štedrosť voči nášmu rehoľnému spoločenstvu.


Stav finančných prostriedkov k 1.1.2022

Účet: 6 693,91 €

Pokladňa: 201,51 €

Spolu: 6 895,42 €


Príjmy za rok 2022

Zvonček: 5 080,31

Milodary: 1 639,90 €

Spolu: 6 720,21 €


Výdavky v roku 2022

Liturgické pomôcky: 655,82 €

Energie 1059,50 €

Plyn: 691,63 €

Elektrina: 360,00 €

Voda: 7,87 €

Bežné nákupy: 952,15 €

Príspevok na faru: 960,00 €

Bankové poplatky: 33,50 €

Spolu: 3 660,97 €


Zostatok k 31.12.2022

Účet: 9 649,89 €

Pokladňa: 304,77 €

Spolu: 9 954,66 €

Výzvy pre ďalšie obdobie

Pastoračné výzvy

· Pôstna duchovná obnova farnosti

· Farská púť do Svätej zeme

· Príprava slávnosti birmovania

· Požehnanie obnovenej Kaplnky Nanebovzatia

· Ľudové misie


Hospodárske výzvy

· Zvládnutie zvýšenia výdavkov v súvislosti so zvýšením cien energií

· Udržanie rytmu v diele obnovy našich kostolov


Všetkým farníkom vyprosujeme

veľa Božieho požehnania v Novom roku 2023!
269 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page