top of page
 • br. Jozef

Výročná správa o stave farnosti

Aktualizováno: 2. 1. 2021

Rok 2020 bude určite po všetkých stránkach patriť medzi najťažšie roky nášho života. Neviditeľný nepriateľ, nový koronavírus, odskúšal autenticitu našej viery a zbožnosti, poznačil náš zdravotný stav, tvrdo preveril naše osobnostné kvality, zasiahol do našej slobody, zobral nám pocit bezpečia a spôsobil mnohým aj nemalé finančné ťažkosti. Ani napriek tomu všetkému nezabúdajme na konci roka ďakovať za Božie požehnanie a ochranu. Vnímame predsa omnoho citlivejšie Božiu milosť, ktorá pôsobí vo všetkých oblastiach nášho života, i v živote našej farnosti.


Prv než prejdeme k bilancovaniu a hodnoteniu, chcem vysloviť úprimnú vďaku všetkým, ktorí sa najrôznejším spôsobom angažujú v službe pre naše farské spoločenstvo!


Ďakujem spolubratom z mojej rehoľnej komunity.

Ďakujem členom farských pastoračných a ekonomických rád.

Ďakujem kostolníkom organistom, miništrantom.

Ďakujem všetkým, čo upratujú a zdobia kostoly.

Ďakujem všetkým, ktorí nezištne a obetavo pomáhajú pri pastoračných podujatiach v našej farnosti, zvlášť tým, ktorí sa venujú deťom.

Ďakujem starostom obcí a miestnym poslancom, s ktorými má naša farnosť veľmi dobré vzťahy.

Ďakujem všetkým, ktorí sa angažujú v našich spoločenstvách.

Ďakujem všetkým, jednotlivcom i firmám, ktorí svoju šikovnosť a zručnosti nezištne využívajú pre dobro nášho spoločenstva.

Ďakujem všetkým, ktorí dobrou radou či finančne pomáhajú uskutočňovať naše projekty.

Ďakujem všetkým dobrovoľníkom farskej charity.

Ďakujem zosnulému otcovi biskupovi Štefanovi za jeho náklonnosť a žičlivosť voči našej farnosti, ktorá je jeho rodiskom.


Život farnosti počas pandémie

Do nového roka 2020 sme vstupovali s opatrným optimizmom. Po personálnych zmenách v rehoľnej komunite v septembri 2019 sme si v Novom roku vyprosovali Božie požehnanie do pastoračnej práce v Spišskom Štvrtku a ďalších obciach, ktoré duchovne spravuje naša rehoľná komunita z Kláštora Nanebovzatia Panny Márie. Stálo pred nami mnoho pastoračných výziev i úlohy spojené so záchranou vzácnych historických pamiatok, pričom sme nemali k dispozícii mnoho prostriedkov.


Filiálkami našej farnosti sú Dravce, Dlhé Stráže, Bukovinka a Mečedeľovce. Spoločenstvo veriacich v Spišskom Štvrtku tvorí pomerne malá komunita praktizujúcich katolíkov. Farský kostol navštevuje pravidelne asi 25% obyvateľov obce a jedna obyvateľka z filiálky Mečedeľovce, kde nemáme žiaden kostol ani kaplnku. V Dravciach je situácia podobná ako v Spišskom Štvrtku, v Bukovinke sme taktiež malou komunitou. Najviac veriacich navštevuje náš kostol v Dlhých Strážach. Mnohí ľudia však počas pandemického obdobia, ktoré prežívame, prestali do kostola chodiť. Treba chápať a akceptovať ich obavy o zdravie, nevzdávame sa však úsilia byť im nablízku. Od Veľkej noci, keď už bolo jasné, že pandémia nebude krátkou záležitosťou, máme okrem farskej internetovej stránky aj neustály živý prenos z nášho farského kostola. Aj sv. omše z Dlhých Stráží môžeme sledovať online, preto dúfame, že sme puto s našimi farníkmi, ktorí z rozumných dôvodov ostávajú doma, úplne nestratili.


Napriek všetkým obmedzeniam, sa v lepších obdobiach dalo schádzať nielen pri sv. omšiach a vysluhovaní sviatostí. Vo farnosti máme niekoľko živých spoločenstiev, ktoré našťastie stále fungujú - Ružencové bratstvo, Rytierstvo Nepoškvrnenej, Hnutie charizmatickej obnovy v Duchu Svätom, detské spoločenstvo eRko, niekoľko skupín hnutia Modlitby matiek, viaceré rómske spoločenstvá. Niektorí farníci počas tohto roka nadviazali prvý kontakt so spoločenstvom františkánskych terciárov v Starej Ľubovni. Tieto spoločenstvá oslovujú najčastejšie ženy. V uplynulom roku vzniklo v Spišskom Štvrtku aj pekné spoločenstvo veriacich mužov, ktorí sa takmer každý deň schádzajú na fare, aby sa starali o kostolný a farský dvor, pomáhajú pri opravách budovy starej školy a v práci na farskom hospodárskom dvore a dokonca aj v kuchyni.


Mnohé pastoračné výzvy boli v tomto roku neuskutočniteľné. Pandémia znemožnila viacdňové duchovné obnovy i farské duchovné cvičenia, ktoré sme vo všetkých našich kostoloch naplánovali na čas pôstneho obdobia. Napokon sme neslávili spoločne ani samotné Veľkonočné trojdnie. Odpustová slávnosť sv. Juraja taktiež nemohla byť slávená verejným spôsobom. Podarilo sa nám ale zorganizovať peknú slávnosť Božieho Tela, odpust sv. Ladislava, slávnosť Panny Márie Anjelskej z Porciunkuly, veľký odpust v Kaplnke Nanebovzatia spojený s misijným programom bratov františkánov, odpust Panny Márie Kráľovnej v Bukovinke a na poslednú chvíľu sme mohli pripraviť aj odpustovú slávnosť v Dravciach. Malým zázrakom bolo aj zorganizovanie denného letného tábora pre deti zo Spišského Štvrtku a z filiálok.


Personálne zmeny na farskom úrade

Začiatkom októbra sa v našej rehoľnej komunite v Kláštore Nanebovzatia Panny Márie udiali personálne zmeny. Páter Tomáš Mária Vlček bol preložený do levočského kláštora a v našej komunite ho nahradil páter Samuel Hurajt, rodák z Huncoviec. K zmene došlo potom, ako sa páter Samuel v našej rehoľnej viceprovincii vzdal úlohy kustodiálneho asitsenta pre pastoráciu povolaní. Táto úloha si vyžaduje určitú slobodu a možnosť častejšie vycestovať, preto z rozhodnutia kustodiálnej kapituly nemá byť brat, ktorý ju vykonáva, viazaný povinnosťami vo farskej pastorácii. Páter Tomáš, ktorý túto úlohu na návrh provinciálneho kustóda ochotne prijal, bol následne oslobodený od záväzkov služby v našej farnosti a vymenil sa s pátrom Samuelom. Obom ďakujeme za dobrú prácu pre veriacich tunajšej farnosti.


Sviatosť krstu

V Spišskom Štvrtku sme v tomto roku pokrstili 19 detí a jedného dospelého, v Dravciach 4 deti, v Dlhých Strážach 12, v Bukovinke 2. Spolu je to 38 krstov. Často sa krsty niekoľkokrát odkladali kvôli protipandemickým opatreniam. Rodina totiž chce, pochopiteľne, túto životnú udalosť osláviť aj hostinou so svojimi príbuznými. Nevieme, ako dlho bude trvať táto mimoriadna situácia. Chcem povzbudiť rodičov, aby s organizovaním krstu príliš neotáľali a uspokojili sa aj s menšími oslavami. Pomôže to vyniknúť tomu, čo je pri tejto rodinnej slávnosti podstatné.

 • Niekoľko krstov v našej farnosti sa stále odkladá z dôvodu, že rodina nevie ručiť za kresťanskú výchovu svojho dieťaťa. Manželský pár, ktorý žiada o krst dieťatka, totiž niekedy nežije v zhode so zásadami kresťanského života. Ak rodičia nepoznajú nikoho, kto vyhovuje cirkevným kritériám pre krstného rodiča, tak je na mieste otázka, prečo chcú dieťa pokrstiť, ak sami kresťanský život nepraktizujú a vo svojej rodine ani medzi priateľmi nepoznajú nikoho, kto by žil ako kresťan. Takíto rodičia zväčša v skutočnosti nemajú úmysel dieťatko pokrstiť.

 • Krstný rodič - garant kresťanskej výchovy, - musí byť praktizujúci katolík, ktorý prijal i sviatosť birmovania. Ak žije v partnerstve s inou osobou, je nutné, aby ich zväzok bol sviatostným manželstvom. Krstným otcom či matkou nesmie byť osoba postihnutá cirkevným trestom (napr. zdravotník, ktorý sa zúčastňuje na vykonávaní potratov, človek, ktorý verejne známym spôsobom opustil katolícku vieru alebo nie je v plnom spoločenstve s pápežom a biskupmi, ktorí sú s ním zjednotení).

K prijatiu sviatosti krstu sa v našej farnosti v tomto roku pripravuje aj jedna dospelá osoba - katechumenka. Prajeme jej, aby s radosťou napredovala vo viere a v osobnom vzťahu s Pánom Ježišom. V prípade dospelých osôb vysluhujeme sviatosť krstu spolu s prvým sv. prijímaním aj sviatosťou birmovania.

Prvé sv. prijímanie

Prvé sv. prijímanie sme v Spišskom Štvrtku slávili riadne, vo veľkonočnom období. Sviatosť oltárnu po prvý raz prijalo 24 detí zo Spišského Štvrtku i blízkeho okolia. Väčšina z nich však so svojimi rodičmi už po tejto slávnosti do kostola ani na sv. spoveď neprichádza. V Dravciach pristúpilo k sv. prijímaniu 5 detí, v Dlhých Strážach 2, v Bukovinke 3. Na filiálkach sa rodiny s deťmi zúčastňujú na sviatostnom živote po tejto slávnosti viac, ako v Spišskom Štvrtku.


Na jeseň sa začala ďalšia príprava detí na prvé sv. prijímanie. Protipandemické opatrenia, ktoré nám nedovoľujú organizovať s deťmi stretnutia, v tejto situácii paradoxne veľmi pomohli. Rodičia totiž pochopili, že deti nepripravuje na sviatosti kňaz s ich pomocou, ale oni sami s pomocou kňaza. S potešením konštatujem, že väčšina detí sa pred Vianocami naučila základné modlitby i Desatoro. Je to znak, že rodičia sa im venujú, že sa s nimi modlia a dbajú o ich kresťanskú formáciu. Po Novom roku dostanú rodičia i deti nové úlohy. Tí, ktorí s deťmi do Vianoc nezačali pracovať, budú môcť začať s ich prípravou opäť v septembri.


Birmovanie

Sviatosť birmovania sa u nás v roku 2020 nevysluhovala. Pobirmovali sme iba jedného dospelého krstenca. Diecézny biskup udelil fakultu pobirmovať ho správcovi farnosti, pátrovi Jozefovi Sukeníkovi.


V septembri sa prihlásilo niekoľko desiatok mladých ľudí na ďalšiu prípravu k birmovaniu. Žiaľ prebehlo s nimi iba pár stretnutí. Birmovanci dostali v prvom polroku domáce úlohy a šesť katechéz. Ich príprava musí prebiehať taktiež s pomocou rodičov, ktorí sú od začiatku prizvaní na pomoc tam, kde kňazi byť nemôžu. Pri osobných stretnutiach s birmovancami a ich rodičmi sme pred Vianocami videli, či sa mládež pripravuje, alebo nie. Treba povedať, že prezentácie, ktoré im posielame, nie sú náročné a neobsahujú veľa vecí, ktoré sa treba učiť. Hlavným bodom prípravy je pomôcť mládeži, aby žila aktívnym kresťanským životom.

 • Za najväčší nedostatok v príprave birmovancov považujem fakt, že väčšina z nich nepristupuje ku kresťanským sviatostiam. Mnohí si nevedia spomenúť, kedy boli posledný raz na sv. spoveď či sv. prijímanie. Rodičia sú im v tomto dobrým príkladom iba veľmi zriedka, väčšina rodičov týchto detí žije ateistickým spôsobom života. Treba povedať, že aj birmovanie je sviatosť a tak birmovanci, ktorí si počas prípravy nenájdu cestu k sv. spovedi a k eucharistii, nebudú môcť sviatosť birmovania prijať.

Sobáše

V Spišskom Štvrtku sme v kalendárnom roku 2020 zosobášili 5 manželských párov a v Dravciach 1 pár. Je to menej, ako po minulé roky. Podobne ako krsty, aj mnohé svadby sa odkladajú kvôli pandemickým opatreniam. Chcem povzbudiť snúbencov, aby v tejto neľahkej situácii nečakali na lepšie časy a volili si radšej skromnejšie riešenia, pri ktorých viac vynikne to najkrajšie - túžba odovzdať sa jeden druhému v zhode s Božou vôľou.

 • Som rád, že snúbenci radi využívajú centrá, v ktorých prebieha spoločná príprava párov na sviatosť manželstva. Tieto centrá poskytujú veľmi kvalitnú prípravu vedenú odborníkmi, preto nabádam všetkých, aby využili ich ponuku. V zásade nie je ľahké dostať sa na tieto kurzy. Je dobré prihlásiť sa na ne okamžite po zasnúbení a nečakať s tým do obdobia pár týždňov pred sobášom. Príprava môže prebiehať i na fare v Spišskom Štvrtku, tunajší kňazi ale určite nedokážu zabezpečiť takú kvalitu, ako odborne vyškolení lektori. Keďže sobáš je dôležitá životná udalosť, príprava by nemala byť robená iba "pro forma", ako si niekedy menej zrelé páry želajú.

Starostlivosť o chorých a umierajúcich

Duchovným pokladom našej farnosti sú desiatky chorých a starých ľudí. Svoj život prežívajú v modlitbe a utrpení, ktoré obetujú za svojich blízkych aj za svoju farnosť a kňazov. Mnohí trpia obavou, že sú už na tomto svete zbytoční. Rád im pripomínam, že Boh nás nevykúpil zázračnou Božskou mocou ale bolestivým ľudským utrpením. Pandemická situácia nám v tomto roku nedovolila navštevovať ich so sviatosťami tak pravidelne, ako bývalo zvykom. Napriek tomu sme s väčšinou z nich nestratili kontakt a vo vážnych situáciách sme im vždy vyslúžili sviatosti umierajúcich - dokonca i osobám s pozitívnym testom na koronavírus. Som rád, že v našej farnosti väčšina ľudí odchádza z tohto sveta zaopatrená sviatosťami. Mali sme dokopy 26 pohrebov. V Spišskom Štvrtku 15, v Dravciach 6, v Dlhých Strážach 3, v Bukovinke 2.

 • Z týchto našich bratov a sestier bolo 7 nezaopatrených. Šlo zväčša o ľudí, ktorí umreli nečakane. Našli sa však aj takí, ktorí boli niekoľko mesiacov či rokov vážne chorí a kňaza k sebe nikdy neprivolali. V súvislosti s tým treba podotknúť, že privolať kňaza k umierajúcemu človeku je svätou povinnosťou príbuzných. Kto si takúto povinnosť nesplní, ťažko sa prehrešuje proti láske k blížnemu. Skúsenosť hovorí, že aj ľudia, čo počas života nežili dobre, na smrteľnej posteli kňaza a sviatosti príjmu.

 • V našej farnosti sa rozmáha zvyk zavolať kňaza až potom, ako človek umrel. Treba povedať, že sviatosti môžu prijať iba živí ľudia. Pomazanie chorých sa nemá udeľovať mŕtvemu. Podmienečne sa môže udeliť krátko po smrti v prípade, ak si umierajúci návštevu kňaza a prijatie sviatostí pred smrťou želal, no kňaz z rôznych dôvodov nestihol dôjsť načas. Ak nebožtík o sviatostný život nejavil záujem či vyslovene návštevu kňaza odmietal, netreba k nemu volať kňaza po skonaní. Treba sa zaňho modliť a prosiť o Božie milosrdenstvo.

Farská charita

Na jar v roku 2020 vznikla v našej farnosti pobočka Spišskej katolíckej charity. Ďakujem všetkým, ktorí sa prihlásili ako dobrovoľníci do služieb pre najnúdznejších ako aj tým, ktorí sa počas roka vedeli podeliť o potraviny či šatstvo s ľuďmi, ktorí trpia biedou.


Starostlivosť o hmotné dobrá

Naša farnosť je veľmi starobylá. V priebehu storočí sa stala pokladnicou nielen duchovných hodnôt, ale aj materiálnych dobier. Tie by mali slúžiť na údržbu cirkevných stavieb a hospodársky rozvoj farnosti. V súčasnosti sú však pre nás skôr bremenom, ktoré prináša neveľký zisk a vyžaduje si veľa úsilia pri ich správe.


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Kultúrnym bohatstvom obce Spišský Štvrtok je starobylý monumentálny Kostol sv. Ladislava a unikátna stredoveká Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie. Tieto pamiatky sú dominantami a symbolmi obce i celého nášho okolia. Kaplnka Nanebovzatia je vyhľadávanou turistickou destináciou, vďaka čomu prináša do farskej pokladnice príjem, ktorý nie je zanedbateľný. Obe pamiatky, kostol i kaplnka, boli počas leta každodenne prístupné turistom. To všetko vďaka dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam z radov farníkov, ktorí boli ochotní kostol postrážiť, prípadne povedať turistom odborný výklad.

 • V súvislosti s turistickým ruchom chcem podotknúť, že príjmy z Kaplnky Nanebovzatia náležia rehoľnej komunite z tunajšieho kláštora. Terajšia rehoľná komunita sa však týchto príjmov úplne vzdala v prospech diela obnovy kaplnky a v celej výške ich poukazuje na účet farnosti.

V Spišskom Štvrtku slávime bohoslužby i v Dome nádeje, ktorý obec v tomto roku krásne obnovila. Na slávnosť jeho posviacky sme pozvali diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku. Ten pozvanie prijal, pre zlý zdravotný stav však už nebol schopný vyznačiť nám termín slávnosti, pri ktorej by sme poďakovali všetkým, čo sa v obnove Domu nádeje angažovali. Ďakujeme im aspoň týmto symbolickým spôsobom.


Reštaurovanie Kaplnky Nanebovzatia

Prípravu celkového reštaurovania Kaplnky Nanebovzatia Panny Márie v SPišskom Štvrtku započal ešte páter Witold Adamczyk v roku 2010. Dnes je projektová dokumentácia na jej obnovu a reštaurovanie kompletne dokončená. Farnosť má vystavené platné stavebné povolenie na jej obnovu. Predbežný rozpočet stavebných a reštaurátorských prác na prvú fázu, obnovu dolnej kaplnky, sa vyšplhal na 830 000 eur.


Všetky doterajšie projekty obnovy kaplnky boli podporované Ministerstvom kultúry SR. Farnosť sa začiatkom roka opäť bude uchádzať o grantovú podporu tentokrát v programe MKSR Obnovme si svoj dom 1.5. S podporou ministerstva by sa obnova kaplnky mohla dokončiť na jar v roku 2023. Pre získanie potrebných povolení bolo nutné na jeseň predložiť úradom vypracovanú projektovú dokumentáciu a návrh na reštaurovanie. Na zaplatenie týchto záležitostí si farnosť požičala 10 000 eur od Kláštora minoritov v Bratislave. Väčšiu časť peňazí na splatenie tejto pôžičky nám veľkoryso poskytla pani MaryAnn Watt z USA. Za sprostredkovanie štedrého milodaru ďakujeme pátrovi Witoldovi Adamczykovi. V budúcom roku určite bez väčších problémov splatíme zvyšok dlhu (ostáva 3 500 eur).


Oprava farského kostola

Kostol sv. Ladislava je taktiež v zlom technickom stave. Po obnove volajú hnuteľné pamiatky (rôzne umelecké diela) a kondícia samotnej stavby tiež nie je najlepšia. Pred komplexnou obnovou kostola musí prebehnúť podobný proces, ako prebehol pri príprave obnovy kaplnky. Preto je dôležité pochopiť, že kým zrealizujeme jeho odvodnenie, opravu fasády, novú elektroinštaláciu, vymaľovanie, zreštaurovanie stredovekých malieb a kamenných prvkov, výmenu podláh a kúrenia, prebehne zrejme ešte mnoho rokov.


Napriek tomu je možné púšťať sa do menších čiastkových projektov. V roku 2020 sme urobili generálnu obnovu zvonov, vymenili sme mikrofóny, nakúpili sme nové omšové rúcha (zaplatili ich rehoľníci z milodarov, ktoré dostali na Vianoce od farníkov), vymenili sme hodinový stroj vo veži, začali sme s úpravou podláh vo veži. Bol vyhotovený nový vyrezávaný svietnik na veľkonočnú sviecu, obnovili sa historické procesiové lucerny, bola vyhotovená krásna vyrezávaná palica na procesiový kríž. Na jeseň boli opravené a doplnené bleskozvody. Investíciu do bleskozvodov, ktorá presiahla výšku 5 000 eur, zaplatíme zo sponzorských darov, preto ešte nie je zahrnutá v správe o finančnom hospodárení.


V týchto prácach chceme v budúcom roku pokračovať. Treba na tomto mieste poďakovať farníkom, ktorí prijali našu snahu a veľkoryso podporovali všetky práce nemalým množstvom milodarov.


Obnova starej školy

Od jari prebieha aj obnova farskej budovy v časti zvanej "stará škola". Projekt bezplatne pripravila Ing. arch. Katarína Geburová. Realizujú ho postupne miestni majstri. Financie vo výške 10 000 eur poskytla na Vianoce pred rokom bohuznáma darkyňa z Bratislavy.


Pozemky

Farnosť má vo vlastníctve viaceré pozemky v katastálnom území obce Spišský Štvrtok i Dravce. V čase môjho pôsobenia sa mi ešte nepodarilo dobre zorientovať v celej problematike správy týchto majetkov. V okolí kostola a fary sme však nechali cirkevný pozemok na jar vymerať a oplotili sme ho. Následne sme zrekultivovali celý kostolný kopec, na ktorý sme vysadili asi stovku ihličnatých i listnatých stromčekov. Okolo kostola sa v letných mesiacoch pásli ovce, vzniklo tu malé hospodárstvo.


V súčasnosti je potrebné vypracovať novú nájomnú zmluvu s hospodárom, ktorý bude obrábať farskú ornú pôdu v katastri obce Spišský Štvrtok. Doterajší hospodár nie je ochotný platiť cenu, ktorú stanovil biskupský úrad, preto prebiehajú rokovania s inými subjektmi.


Na území obce Spišský Štvrtok má farnosť viacero pozemkov, na ktorých stoja čierne stavby. Vysporiadanie týchto záležitostí bude po Novom roku prioritou práce hospodárskej rady v spolupráci s právnikmi biskupského úradu v Spišskej Kapitule.Príjmy a výdavky k 31.12. 2020


Zostatok k 31.12.2019 34 857,43 eur; pokladňa 353,21; účet 34 504,22.

Príjmy

Zvonček 8 314,23 eur

Príspevok z filiálky Dravce 1 164,00 eur

Príspevok z filiálky Dlhé Stráže 960,00 eur

Príspevok z filiálky Bukovinka 297,00 eur

Dary na kostol 11 540,51 eur

Dar pani MaryAnn Watt (USA) 6 377,08 eur

Dotácia MKSR 10 000,00 eur

Zbierka na opravu kostola a kaplnky 8 991,91eur

Pôžička 10 000,00 eur

Príjem z turizmu 4 336,18 eur

Nájom 2 365,38 eur

Energie uhradené nájomcami 1 546,00 eur

Zbierky (B. hrob, Halier sv. Petra atď...) 4 051,80 eur

Príjmy za časopisy 313,51 eur

Ostatné príjmy 525,39 eur

Príjmy spolu: 70 782,99 eur

Výdavky

Vodné a stočné 353,93 eur

Elektrická energia kostol 1 133,17 eur; farské budovy 1 785,49

Plyn kostol 1 195,18; farské budovy 4 842,72

Opravy 51 543,50

Významnejšie opravy Projektová dokumentácia k obnove Kaplnky Nanebovzatia 15 456,00 eur; Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie Kaplnky Nanebovzatia 11289,00 eur; Stará škola 3 213,28 eur; Oprava zvonov 15 156,00 eur; Oplotenie farskej záhrady 665,60 eur

Splátka pôžičky 6 500,00 eur

Daň z príjmu právnických osôb 525,12 eur

Poistné budov 381,95 eur

Daň z nehnuteľnosti 340,63 eur

Odoslané zbierky (B. hrob, Halier sv. Petra atď...) 4 051,80 eur

Príspevky do fondov ordinariátu 343,98 eur

Bohoslužobné výdavky 1 285,05 eur

Časopisy 529,65 eur

Kancelárske potreby, telefóny a poštovné 738,92 eur

Výdavky na organizované akcie 661,80 eur

Ostatné výdavky 2 286,08 eur

Výdavky celkom 78 498,97 eur


Stav k 31.12.2020 je 27 141,45 eur; pokladňa 137,87 eur; účet 27 003,58 eur


DRAVCE

Kostol v Dravciach je taktiež významnou historickou pamiatkou. Ide o výnimočnú stavbu, ktorá bola v stredoveku súčasťou komplexu budov dôležitého kláštora mníchov Antonitov. V kostole je mnoho veľmi vzácnych umeleckých diel z obdobia gotiky a baroka, ako aj veľmi hodnotné stredoveké maľby. Vplyvom stavebných zásahov v 20. storočí sa kondícia stavby rapídne zhoršila. Najviac jej ublížilo použitie cementu v nových omietkach a betónová podlaha, ktorá pokrýva celý interiér kostola. V spojení so sčasti nefunkčným systémom odvodnenia sa kostolné múry dostali do katastrofálneho stavu, čo sa prejavuje navonok v plesnivých stenách a citeľne vysokej vlhkosti v interiéri. Tento stavebný problém spustil rad ďalších problémov s pamiatkami vnútri kostola, ktoré napáda a rýchlo ničí drevokazný hmyz. Hrozí aj poškodenie stredovekých fresiek.


V súvislosti s týmito problémami na draveckom kostole prebehnú viaceré odborné výskumy, ktoré pomôžu presne diagnostikovať problematické body stavby a zároveň preskúmajú jednotlivé etapy stavebného a umeleckého vývoja pamiatky. Tieto výskumy bude financovať Ministerstvo kultúry SR. Po ich skončení a vypracovaní potrebných projektov sa budeme uchádzať o grant na komplexnú stavebnú obnovu celej pamiatky. Kým takáto obnova neprebehne, všetky starožitnosti vnútri kostola sa budú rýchlo znehodnocovať.


 • Pred dvoma rokmi sa začala v Dravciach obnova vážne poškodeného bočného barokového oltára, v ktorom boli umiestnené stredoveké gotické sochy. Ministerstvo kultúry v roku 2020 jeho obnovu nepodporilo. V nasledujúcom roku žiadame o grantovú podporu opäť.


Z vlastných zdrojov sme v uplynulom roku financovali generálnu opravu zvonov. Bola náročná, pretože dva z nich sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Dnes však už krásne zvonia a opäť nás pozývajú k modlitbe.


V interiéri kostola sme v tomto roku, žiaľ, neurobili všetko, čo bolo v našich silách. Napriek tomu sa možno tešiť z niekoľko pekných vecí: kúpili sme nový baldachýn na eucharistické procesie, boli vyhotovené náhradné kľúče od kostola, zábradlie pri vchode; opravili sa tiež staré procesiové lucerny, ktoré opäť zdobia kostol; z daru bohuznámeho dobrodincu bola zreštaurovaná jedna historická procesiová zástava.


V budúcom roku musíme okrem prác na obnove kostola v Dravciach v spolupráci s hospodárskou radou a biskupským úradom zrevidovať všetky nájomné zmluvy a vytvoriť prehľad o správe pozemkov, ktoré farnosť v katastri obce Dravce vlastní.


Príjmy a výdavky k 31.12. 2020


Zostatok k 31.12.2019 33 535,78 eur, pokladňa 244,46 eur, účet 33 291,32 eur

Príjmy

Zvonček 6 217,85 eur

Z toho zbierka na oltár 3 553,62 eur

Milodary 2 130,00 eur

Príjem z nájmu pôdy 275,75 eur

Príjmy spolu 8 623,60 eur

Výdavky

Bohoslužobné potreby 506,01 eur

Oprava zvonov 10 077,34 eur

Nové zábradlie 350 eur

Režijné výdavky 872,29 eur

Elektrina 920,50 eur

Príspevok na faru 1 164,00 eur

Ostatné výdavky 35,65 eur

Výdavky spolu 13 925,29 eur

Zostatok 31.12.2020 28 233,59 eur; pokladňa 122,42 eur; účet 28 111,17 eur


DLHÉ STRÁŽE

Kostol v Dlhých Strážach patrí medzi naše najnovšie stavby. Je v uspokojivom technickom stave a stretáva sa v ňom veľké množstvo veriacich. Komunita v Dlhých Strážach veľmi pekne prežíva spoločnú liturgickú modlitbu. Mnohí veriaci, mládež i dospelí, sa zapájajú do liturgických služieb. V Dlhých Strážach vládne mimoriadna atmosféra žičlivosti voči kostolu i voči duchovným pastierom. Problémom tejto obce sú narušené vzťahy medzi spríbuznenými rodinami. V roku, ktorý je pred nami, sa chceme v Dlhých Strážach zamerať viac na pastoráciu rodín.


Okrem toho je pred nami ešte niekoľko výziev:

 • V spolupráci s hospodárskou radou chceme už od počiatku môjho pôsobenia vo farnosti osloviť architekta, ktorý by navrhol nové riešenie presbytéria, oltára, ambony a sedadiel pre kňaza s asistenciou. Dosiaľ sa nám to z rôznych dôvodov nepodarilo uskutočniť.

 • Napriek relatívne dobrému stavu kostola už treba začať premýšľať o výmene okien a oprave organu.

 • Na fare v Spišskom Štvrtku sa nachádza pekná socha sv. Františka, ktorá patrí do tohto kostola. V spolupráci s farskou radou môžeme v najbližšom čase popremýšľať o jej vrátení do kostola, alebo o zriadení kaplnky, kde by táto socha mohla byť umiestnená.

 • V garáži na družstve sa nachádza veľmi starý organ, ktorý bol kedysi súčasťou nášho kostolného mobiliáru. Neskôr bol odstránený, našťastie nebol zničený. Jeho oprava a opätovné spojazdnenie by dnes stálo asi 10 000 eur. V súvislosti s tým existuje osoba, ktorá by opravu uhradila ako sponzorský dar, ak by sme opravený historický organ umiestnili do Kaplnky Nanebovzatia v Spišskom Štvrtku, kde by sa na ňom mohli konať koncerty starej hudby. Túto možnosť spomínam, aby prebehla medzi obyvateľmi Dlhých Stráží výmena názorov. Konečné slovo v tejto záležitosti bude mať hospodárska rada.


Príjmy a výdavky k 31.12. 2020


Zostatok k 31.12.2019 5 515,89 eur; pokladňa 451,78 eur; účet 5 064,11 eur

Príjmy

Zvonček 2 524,45 eur

Milodary 1 333,58 eur

Príjmy spolu 3 858,03 eur

Výdavky

Bohoslužobné a liturgické pomôcky 169,06 eur

Energie 1 190,26 eur

Plyn 853,71 eur

Elektrina 330,00 eur

Voda 6,55 eur

Bežné výdavky (opravy, nákupy, kvetinová výzdoba počas roka) 653,41 eur

Príspevok na faru 960 eur

Bankové poplatky 16,5 eur

Výdavky spolu 2 989,23 eur

Zostatok k 31.12.2020 6 384,69 eur; pokladňa 298,64 eur; účet 6 086,05 eur


BUKOVINKA

Malé spoločenstvo veriacich, ktoré sa schádza vo filiálnom kostole v Bukovinke, je bohaté na deti. Sú tam mladé rodiny, ktoré deti vedú k viere, i veriaci v zrelšom veku, ktorí tvoria dobré jadro tejto lokálnej komunity. Som nesmierne rád, že po určitej únave a vysilení, ktoré sú prirodzené po náročnom diele stavby kostola, sa tento rok obyvatelia Bukovinky odhodlali pokračovať na tom, čo ešte nebolo dokončené. Kostol dostal novú fasádu na tých miestach, kde dosiaľ nebola urobená. Vymenili sa okná a dvere v dolnej miestnosti. Boli urobené nové dvere do sakristie a opravené dvere vchodové. Okrem toho sme k vchodovým dverám dali vyrobiť mreže, vďaka ktorým možno kostol v teplých mesiacoch počas dňa vetrať.


V radosti z tohto diela sme privítali v auguste emeritného pomocného biskupa Andreja Imricha, ktorý vyjadril obdiv nad krásou a príjemnou atmosférou nášho kostola. Otec biskup nám pripomenul, aby sme sa nevzdávali a v začatom diele pokračovali. Kostol stále nemá riadne sedenie pre kňaza a miništrantov, nemá zvony a organ. Na budúci rok sa teda budeme usilovať hospodáriť šetrne a pokúsime sa našporiť peniaze na ďalšie potrebné vybavenie kostola.

 • Bez väčších problémov by sme ale mali v letných mesiacoch zvládnuť dokončenie chodníka okolo kostola (dlažba je už roky zložená na kostolnom dvore), príp. vyhotovenie zábradlia pri dverách do sakristie.

 • Ak sa nájde pár ochotných ľudí, ktorí pomôžu vypratať dolnú miestnosť, mohli by sme získať priestor, ktorý sa dá po menšej úprave využívať na pastoračné stretnutia.


Príjmy a výdavky k 31.12. 2020


Zostatok k 31.12.2019 4 408,28 eur

Príjmy

Zvonček 2 159,51 eur

Zbierky na odoslanie 373,60 eur

Milodary 3 310 eur

Príjmy spolu 5 843,11 eur

Výdavky

Oprava okien 1 050 eur

Oprava fasády 5 118,18 eur

Vyhotovenie mreže 450 eur

Oprava dverí a vyhotovenie nových dverí na sakristii 220 eur

Príspevok na faru 324 eur

Elektrická energia 312 eur

Odoslané zbierky 373,60 eur

Bohoslužobné potreby 97,70 eur

Výdavky spolu 7 945,48 eur

Zostatok 31.12.2020 2 305,91 eur


380 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page